How to compete, as a start-up, with the marketing of established competitors

Jak coby start-up konkurovat v marketingu zavedeným konkurentům

 Many new entrepreneurs and start-ups have a unique solution to offer that would appeal to a large number of potential clients. The question these companies face is: How can a small enterprise compete with the marketing of large, established rivals that have much larger resources for both targeted and wide-spread advertisement?

This was inspired by a LinkedIn Pulse article.

Keep marketing in mind from the very beginning

Many companies invest all their resources into the development of their product and don't leave enough finances and energy for a marketing campaign. Unfortunately, the truth is that even the best product will not sell just through “word of mouth” (we assume that you don't want to wait several generations to see success). Remember that the average B2C company invests 13% of its revenue into advertisement. It should be at least twice as much when it comes to start-ups.

Creativity and timing

As part of their competitive advantage, new enterprises should offer new, creative solutions. The marketing campaigns of these companies generally don't lack creativity, unlike the advertisements of large companies. What start-ups often underestimate is timing and good placement. Instead of trying to be creative at all costs, first think about where and when your advertisement will be placed, who it will be intended for and what situation your prospects will be in at that time. Then, taking steps backwards, come up with a creative ad which will, at the same time, be relevant to the conditions in which the ad is presented and which will successfully approach your ideal prospects.

 

-mm-

  Jak coby start-up konkurovat v marketingu zavedeným konkurentům

  Mnoho začínajících podnikatelů a start-upů má k dispozici jedinečné řešení, které by oslovilo celou řadu potenciálních klientů. Otázka, před kterou jsou ale tyto podniky postaveny, zní: Jak může malá firma konkurovat marketingu velkých, zavedených hráčů, kteří mají na cílenou i široce pojatou reklamu mnohonásobně větší prostředky?

  Tento text vychází ze článku na LinkedIn Pulse.

  Počítejte s marketingem hned od samého začátku

  Mnoho firem dá veškeré své prostředky do vývoje produktu a nenechá si stranou dostatek financí a energie na marketingovou kampaň. Bohužel, pravda je taková, že sebelepšímu produktu již v dnešní době nestačí pouze technika „word of mouth“ (pokud předpokládáme, že nechcete na úspěch čekat několik generací). Pamatujte, že průměrná B2C firma dává do svého marketingu 13% svého výdělku. U start-upů by to mělo být minimálně 2x více.

  Kreativita a načasování

  Začínající podniky by měly v rámci konkurenceschopnosti nabízet určitá nová, kreativní řešení. Marketingovým kampaním těchto firem tedy většinou kreativita nechybí, na rozdíl od velkých korporací. Co ale často začínající firmy špatně vypočítávají je načasování a správné umístění reklamy. Místo snahy být za každou cenu kreativní se nejdříve zamyslete, kam a kdy reklamu umístíte, komu bude určená a v jaké situaci se budou nacházet v tu chvíli vaši potenciální klienti. Zpětnými kroky potom vymyslete kreativní reklamu, která bude zároveň relevantní k podmínkám, ve kterých bude umístěna, a která úspěšně osloví vaše ideální potenciální klienty.

   

  -mm-  

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Direct Marketing