12 best practices to increase the level of your client services (4/4)

12 osvědčených postupů, kterými zvýšíte úroveň vašich služeb pro klienty (4/4)

Customers expect companies to continuously improve the level and availability of service. The pressure on customer centers and call centers is growing, and they must look for ways to improve their current level of services.

Here are the last three tips.

10. The value of emotional well-being

Good communication is essential for reducing feelings of isolation and insecurity. When working remotely, spend time with training sessions. You can also implement initiatives such as "webinars", which can regularly give news, introduce employees to proven tips and recommendations, or use them to reward key employees, etc.

11. Free your consultants' hands through improved self-service

If you are trying to improve the level of your services, do not rush to request more consultants from HR. Instead, look for technology that allows you to reduce your workload by offering self-service and helping your customers help themselves.

Routine, repetitive customer inquiries, such as account balances and password resets, can reduce advisor time and affect service levels. All the customers want is a solution, and they don't care much how they get it. Take advantage of this.

Using conversational artificial intelligence allows the customer to naturally communicate with the chatbot as if talking to a human, eliminating the need to enter specific expressions and complex phrases.

12. Provide consultants with the right tools

The quality of customer care and the sound quality of the call itself are just as important as keeping up with a large volume of calls. Providing the right staff facilities will improve the level of service throughout the contact center.

For example, a digital headset that can optimize call quality, improve focus, and increase productivity helps contact centers better meet their service-level goals.

Software features also allow managers to benefit from the analytics data generated by each call. This allows managers to do their jobs efficiently, make the changes needed to improve service levels, and have a holistic view of contact center performance.

 

-bb-

  12 osvědčených postupů, kterými zvýšíte úroveň vašich služeb pro klienty (4/4)

  Zákazníci vyžadují stále lepší úroveň servisu a jeho dostupnost. S těmito požadavky roste i tlak na zákaznická centra a call centra, která musí hledat možnosti, jak stávající úroveň služeb zlepšit.

  Přečtěte si poslední tři tipy pro vaší praxi.

  10. Hodnota emoční pohody

  Dobrá komunikace je zásadní pro potlačení pocitů izolace a nejistoty. Při práci na dálku proložte čas tréninkovými relacemi. Můžete také zavést iniciativy jako „webináře“, kterými budete pravidelně zaměstnance seznamovat s novinkami nebo osvědčenými tipy a doporučeními, případně je využijete k ocenění klíčových pracovníků apod.

  11. Uvolněte ruce konzultantům prostřednictvím vylepšené samoobsluhy

  Pokud se snažíte zlepšit úroveň svých služeb, nespěchejte s žádostí o HR pro více konzultantů. Místo toho hledejte technologii, která vám umožní snížit pracovní zátěž tím, že nabídnete samoobsluhu a pomůžete svým zákazníkům pomoci si sami.

  Rutinní, opakované dotazy zákazníků, jako jsou zůstatky na účtech a resetování hesla, mohou omezit čas poradce a ovlivnit úroveň služeb. Všichni zákazníci chtějí řešení, ale už tolik neřeší, jakým způsobem jej dostanou. Využijte toho.

  Používání konverzační umělé inteligence umožňuje zákazníkovi přirozeně komunikovat s chatbotem jako při rozhovoru s člověkem, což eliminuje potřebu zadávat konkrétní výrazy a složité fráze.

  12. Poskytněte konzultantům správné nástroje

  Kvalita péče o zákazníka a kvalita zvuku samotného hovoru jsou stejně důležité jako udržení kroku s velkým objemem hovorů. Poskytnutí správných zařízení personálu zlepší úroveň služeb v celém kontaktním centru.

  Například digitální náhlavní souprava, která dokáže optimalizovat kvalitu hovoru, zlepšit zaměření a zvýšit produktivitu pomáhá přispívat kontaktním centrům k lepšímu plnění jejich cílů na úrovni služeb.

  Softwarové funkce také umožní vedoucím a manažerům těžit z analytických dat generovaných při každém hovoru. To umožňuje manažerům dělat svou práci efektivně, provádět změny potřebné ke zlepšení úrovně služeb a zároveň mít ucelený pohled na výkon kontaktního centra.

   

  -bb-

  Zdroj: Call Centre Helper - britský online týdeník věnovaný call centrům
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Centre Helper