Want satisfied clients? Three tips for quality customer service

Jak mít spokojené klienty? Tři zásady kvalitního zákaznického servisu

There are many tips on what to do with an angry customer. If you follow the rule that prevention is better than solving problems, it is definitely worth looking at the ways in which we can prevent clients from becoming dissatisfied in the first place. Here are three rules of customer service that will help you have satisfied customers.

Are your customer service agents second-class employees? You are creating a problem for yourself

In corporate hierarchy, customer service workers are, by definition, on a much lower level than management or sales regarding wage, benefits, supervision, overall treatment or training. However, they're the ones who are in direct contact with clients on an everyday basis and influence how customers see your company.

Don't treat prospects and new clients better than current customers

As Forbes states, companies sometimes make the mistake of not providing current clients the same care that potential customers or new clients, even though long-term customers are the backbone of the whole company and retaining them is much simpler and cheaper than getting new clients. Clients sense these things very strongly and they feel mistreated if they feel they are not given the same attention or benefits.

Customer care doesn't end with signing a contract

Efforts to impress the client and make sales shouldn't end when you sign a contract. All employees in all departments should feel that they are part of the sales team, and that the overall financial results of the company depend on their work as well. A sale is never over, and if everybody in the company keeps this in mind, the number of dissatisfied clients will decline rapidly.

 

-mm-

  Jak mít spokojené klienty? Tři zásady kvalitního zákaznického servisu

  Existuje celá řada tipů, co dělat s naštvaným zákazníkem. Ovšem pod heslem, že prevence je lepší než řešení následků, stojí určitě za to podívat se na to, jakým způsobem můžeme předem zabránit tomu, aby se zákazníci nespokojenými v prvé řadě vůbec nestávali. Zde jsou tři zásady zákaznického servisu, které zajistí, že vaši klienti budou spokojení.

  Jsou vaši pracovníci zákaznického servisu druhořadými zaměstnanci? Zaděláváte si na problém

  Zaměstnanci zákaznického servisu jsou zpravidla v hierarchii společností na mnohem nižším stupni, než management či obchodní tým, a to co se týče platu, benefitů, kontroly, celkového zacházení či školení. Přitom to jsou právě oni, kdo přicházejí s klienty do styku na každodenní bázi a kteří tvoří výkladní skříň, skrz kterou klienti vidí vaši společnost.

  S novými zákazníky a potenciálními klienty nesmíte zacházet lépe, než se stávajícími zákazníky

  Jak uvádí Forbes, firmy někdy dělají tu chybu, že stávajícím klientům nevěnují takovou péči, jako potenciálním zákazníkům nebo novým klientům, a to i přesto, že dlouhodobí klienti jsou páteří celé společnosti a udržet si je je mnohem jednodušší a levnější, než hledat nové zákazníky. Klienti tyto věci velmi silně vnímají a cítí se podvrženi, pokud mají pocit, že se jim nedostává dostatečné pozornosti či benefitů.

  Péče o klienta nekončí podpisem smlouvy

  Prodej a snaha zapůsobit na klienta nesmí končit podpisem smlouvy. Všichni zaměstnanci ve všech oddělení by měli mít pocit, že jsou součástí prodejního týmu a že i na jejich práci závisí celkové ekonomické výsledky celé firmy. Prodej nikdy nekončí a všichni ve firmě pracují s tímto vědomím, nespokojených zákazníků výrazně ubyde.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu