LinkedIn has introduced the Stories feature comparable to other social networks

LinkedIn zavedl funkci Stories. Přiblížil se tak ostatním sociálním sítím

LinkedIn is the latest latest social platform that has introduced a popular format for sharing current news called "Stories". This new function is already available in the Czech Republic, but only for mobile devices using the LinkedIn application.

The appearance of LinkedIn Stories corresponds to formats from Instagram or Facebook. You can easily take a current photo or share an image from your own gallery and add text or a GIF image.

Once uploaded, the story will appear to your contacts for 24 hours in the bar at the top of the LinkedIn homepage. You can also change your privacy settings and control who can see your story.

Liz Li, director of LinkedIn products, says previous tests of the new feature have shown that some people are more willing to post if they know it will disappear after 24 hours, instead of permanent posts on their LinkedIn profile. "We hope this will encourage more conversations from people who just don't share content on LinkedIn," she added in the report.

For example, stories can help co-workers stay connected now when many people are still working from home and might otherwise feel detached from colleagues. The intention of the new function is to keep conversations at a professional level - in the same spirit as they would take place directly in the workplace.

In addition to Stories, LinkedIn also comes with a redesign of some other features. For example, web search features have been redesigned to include new filtering options and the ability to search for online courses and other LinkedIn content from the main search engine.

The Messaging tool also offers additional features, such as the ability to initiate a video call directly from chat using the Zoom, Microsoft Teams, Slack, and BlueJeans platforms.


-bb-

  LinkedIn zavedl funkci Stories. Přiblížil se tak ostatním sociálním sítím

  LinkedIn je aktuální poslední sociální platformou, která zavedla populární formát sdílení aktuálních zprávu tzv. „Stories“. Nová funkcionalita je již dostupná také v České republice a pouze pro mobilní zařízení využívající aplikaci LinkedIn.

  Podoba LinkedIn Stories odpovídá formátům známým například z Instagramu nebo Facebooku. Jednoduše můžete pořídit aktuální fotografii nebo nasdílet obrázek z vlastní galerie a doplnit ho textem, případně obrázkem GIF.

  Po nahrání se příběh vašim kontaktům zobrazí na dobu 24 hodin v liště nahoře na úvodní stránce LinkedIn. Sami můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů a určit, kdo může zobrazit váš příběh.

  Liz Li, ředitelka produktu společnosti LinkedIn, uvádí, že předchozí testy nové funkce ukázaly, že někteří lidé jsou ochotnější zveřejňovat příspěvky, pokud vědí, že po 24 hodinách zmizí, místo stálých příspěvků na svém profilu na LinkedIn. „Doufáme, že to podnítí více konverzací od lidí, kteří prostě nesdílejí obsah na LinkedIn," doplnila ve zprávě.

  Příběhy mohou například pomoci spolupracovníkům udržet si spojení v době, kdy mnoho lidí stále pracuje z domova a jinak by se mohli cítit od kolegů odtrženi. Záměrem nové funkce je tedy udržet konverzace stále na profesionální úrovni – ve stejném duchu, v jakém by probíhaly přímo na pracovišti.

  Kromě Stories přichází LinkedIn také s redesignem některých dalších funkcí. Například funkce vyhledávání na webu byly přepracovány tak, aby zahrnovaly nové možnosti filtrování a možnost vyhledávat online kurzy a další obsah LinkedIn z hlavního vyhledávacího nástroje.

  Nástroj Zprávy také získá další funkce jako například schopnost zahájit videohovor přímo z chatu pomocí platforem Zoom, Microsoft Teams, Slack a BlueJeans.  

   

   

  -bb-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com