Creativity and customer experience - the key to customer reintegration after the pandemic?

Kreativita a zákaznická zkušenost – klíč ke znovuzapojení zákazníků po pandemii?

New UK research suggests that the time has come to change our view of the role and value of creativity and to explore how we can engage the creativity of our own customers.

How do consumers think about creativity? What does it mean for their daily lives? Understanding creativity in relation to its value to customers can help brands better engage consumers by becoming part of creative solutions.

Data on long-term trends show that the need for creativity among consumers is stable. According to Foresight Factory, half of Britons in 2019 (51%) felt the need to be more creative in order to gain a sense of fulfillment and satisfaction with a product or service. The same survey from 2013 reported a figure of 53%.

At the same time, research shows that the need for creativity is perceived as more important than the need to own more things (27%), as well as community involvement (31%). For many consumers, creativity is clearly a key path to self-expression.

It is clear that "being creative" is something that resonates with many consumers. However, in order to understand what creativity actually means to them, it is first necessary to understand what consumers are doing to express their creativity. Creativity is not a static concept. It is difficult to determine using a unique analytical model.

Thus, the research focused on exploring the broader attitudes, behaviors, and interests that attract creative consumers to help uncover what matters most to them. This has created a framework for several trends and identified four strategic themes that support them and which brands they can use to engage creative consumers:

 • Experiences: Brands that create memorable, unique and experiences for consumers through their customer engagement campaigns can reach the creative desires of consumers to experience new things, gain new knowledge and enjoy creativity.
 • Collaboration: Brands that give consumers opportunities to collaborate in shaping their identity will appeal to creative consumers looking for a place for their creative ideas and self-expression.
 • Personalization: Brands are encouraged to look for new ways to customize their service and product offerings, incorporating a level of consumer creativity into their business offerings.
 • Authenticity: In an era of digital overload, there will be a significant proportion of people seeking a return to more traditional crafts. Brands can also focus on the desire to showcase creative talent in more authentic ways by enabling customers to engage these skills in support of wider societal causes and problems.

Brands can become creative leaders

Customers value business innovation, which can help stimulate sustainable and loyal relationships. Innovation is not limited to the brand and responsibility does not have to lie solely with the "creative department".

The value of creativity extends to businesses and consumers alike. Companies should open long-term two-way communication channels with consumers and explain to them the benefits of engaging in the creative process.

The pandemic is accelerating a number of trends, for example, people's interest in their own home and leisure activities. For example, many are interested in baking, cooking and a number of other craft activities, and are interested in shopping for supplies.

Towards the post-coronavirus period, where creativity will continue to play a key role in effectively engaging customers, companies need to develop strategies that meet their clients' creative urges and create opportunities  to work with them to shape their identity and values.

Creativity creates more value for people, which creates more valuable relationships for businesses and more value for our economy.

 

-bb-

  Kreativita a zákaznická zkušenost – klíč ke znovuzapojení zákazníků po pandemii?

  Nový britský výzkum naznačuje, že nastal čas změnit náš pohled na roli a hodnotu kreativity a prozkoumat, jak můžeme zapojit i kreativitu vlastních zákazníků.

  Jak spotřebitelé přemýšlejí o kreativitě? Jaký význam má pro jejich každodenní život? Pochopení kreativity ve vztahu k její hodnotě pro zákazníky může značkám pomoci lépe zapojit spotřebitele tím, že se stanou součástí kreativních řešení.

  Údaje o dlouhodobých trendech ukazují, že potřeba kreativity mezi spotřebiteli je stabilní. Podle společnosti Foresight Factory polovina Britů v roce 2019 (51 %) pociťovala potřebu být kreativnější, aby získali pocit naplnění a uspokojení z produktu či služby. Stejný průzkum z roku 2013 uváděl údaj 53 %.

  Z výzkumu zároveň vyplývá, že potřeba kreativity je vnímána jako důležitější než potřeba vlastnit více věcí (27 %), stejně tak zapojení se do komunity (31 %). Kreativita je pro mnoho spotřebitelů jednoznačně klíčovou cestou k sebevyjádření.

  Je jasné, že „být kreativní“ je něco, co rezonuje u mnoha spotřebitelů. Aby však bylo možné pochopit, co pro ně kreativita vlastně znamená, je nutné nejprve porozumět tomu, co spotřebitelé dělají, aby svou kreativitu vyjádřili. Kreativita totiž není statickým konceptem. Je těžké ji určit pomocí jedinečného analytického modelu.

  Výzkum se tedy zaměřil na zkoumání širších postojů, chování a zájmů, které přitahují kreativně zaměřené spotřebitele, aby pomohl odhalit to, na čem jim nejvíce záleží. Díky tomu vznikl rámec několika trendů a byla identifikována čtyři strategická témata, která je podporují a které značky mohou použít k zapojení kreativních spotřebitelů:

  • Zkušenosti: Značky, které vytvářejí nezapomenutelné, jedinečné a kreativní zážitky pro spotřebitele v rámci jejich kampaní na zapojení zákazníků, mohou oslovit silné touhy kreativních spotřebitelů zažít nové věci, získat nové znalosti a užít si kreativitu.
  • Spolupráce: Značky, které spotřebitelům dávají příležitosti ke spolupráci při utváření jejich identity, osloví kreativní spotřebitele, kteří hledají místo pro své kreativní nápady a sebevyjádření.
  • Personalizace: Značky jsou vyzývány, aby hledaly nové cesty, které zákazníkům umožní přizpůsobit jejich nabídku služeb a produktů, čímž do své obchodní nabídky zakomponují úroveň kreativity spotřebitelů.
  • Autentičnost: V éře digitálního přetížení bude významná část lidí, kteří hledají návrat k tradičnějším řemeslům. Značky se také mohou zaměřit na touhu předvést kreativní talent autentičtějšími způsoby tím, že umožní zákazníkům zapojit tyto dovednosti do podpory širších společenských příčin a problémů.

  Značky se mohou stát kreativními lídry

  Zákazníci oceňují inovace podniků, což může pomoci stimulovat udržitelné a loajální vztahy. Inovace se neomezuje pouze na značku a odpovědnost nemusí spočívat výlučně na „kreativním oddělení“.

  Hodnota kreativity se rozšiřuje na podniky i spotřebitele. Společnosti by měly otevřít dlouhodobé obousměrné komunikační kanály se spotřebiteli a objasnit jim výhody plynoucí ze zapojení do tvůrčího procesu.

  Pandemie urychluje řadu trendů. Například zájem lidí o vlastní domov a volnočasové aktivity. Řada z nich například začala více vyhledávat obchody s kreativními potřebami, zajímají se o pečení nebo vaření, případně o řadu dalších řemeslných aktivit.

  Na cestě k postkoronavirovému období, kdy kreativita bude i nadále hrát klíčovou roli v efektivním zapojení zákazníků, musí podniky vyvinout strategie, které uspokojí jejich kreativní nutkání a vytvoří pro ně příležitosti, aby s nimi mohly spolupracovat na utváření jejich identity a hodnot.

  Vytváření větší hodnoty pro lidi, vytváření hodnotnějších vztahů pro podniky a vytváření větší hodnoty pro naši ekonomiku.

   

  -bb-

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer