5 things that hinder the productivity of your content marketing

5 věcí, které brzdí produktivitu vašeho obsahového marketingu

Because many marketers are working from home nowadays, it is often challenging to stay productive and make interesting and engaging content. See if you happen to be fighting some of these seven productivity killers while working from home and learn to fight them.

Content editing during creation

Everyone does it sometimes to take a break from writing and creating. You keep coming back to what you've already done because you think you've missed something important, or that re-reading an article will give you some impetus to continue.

However, editing during creation slows down your brain and new ideas. If you want to maintain productivity, work in complete blocks and after you complete something, return to the finished work and revise it. You'll find that it's easier to make adjustments if your work is already complete - then it's just a matter of restructuring, picking up typos and adjusting phrases.

However, the best way is to write the entire content first, then revise it and catch minor errors. Return to it the next day and go through the work again. This method will help you create stronger content without wasting too much time.

No breaks

Content creators have a very bad habit - once they start writing, they can't stop. Sitting for hours and neglecting breaks for snacks and rest is not good for your health. Learn to plan your day even when working from home. If you have meetings with clients in different time zones and have to give up some time in the evening or on the weekend, take time off during your normal working hours. Also avoid working through the night - a reverse lifestyle in which you sleep during the day and work at night is very bad for your body.

Lack of curiosity

When you work from home and have little contact with colleagues, it can be tempting to focus all your efforts on work at the expense of everything else. One of the first things that often stops first is doing research - reading your colleagues' work, articles, books, fiction and non-fiction.

Reading helps broaden your mind - even if you don't read anything for work, you can get ideas from the fiction you read or from articles you see on social media. Take time to read and learn new things, because it will help you create brand new concepts and make you more productive.

Request for an opinion

No writer thinks he's written a masterpiece - which is why most bloggers ask people they trust for their opinions. In the workplace, it's easier when you can ask a colleague for their ideas. When you work from home, that becomes a challenge. However, that doesn't mean you can't reach out to the usual group of people you turn to regularly. They may not give you immediate feedback, but they will get back to you eventually. You may also consider asking close friends and relatives for their opinions if you really feel the need. Choose two or three trusted advisors who can give their opinions on your content. Then believe in yourself.

Ignorance of the topic

A guaranteed productivity killer is working on topics you don't know anything about.

When you're at work, it's easier to pass them on to someone more qualified. But when you're at home, you'll probably spend more time writing emails. While it can be difficult to find the right person for the task, it is much better than taking on something you are not prepared for. Choose your tasks carefully and try to choose topics that are compatible with your skills. Only then will you be able to maintain productivity at home.

 

-bb-

  5 věcí, které brzdí produktivitu vašeho obsahového marketingu

  Jelikož řada marketérů pracuje v dnešní době z domova, bývá často náročné udržet si produktivitu a pravidelně přinášet zajímavý a poutavý obsah. Posuďte, zda sami náhodou nebojujete s některými z těchto sedmi zabijáků produktivity při práci z domova a naučte se s nimi bojovat.

  Editace obsahu při jeho tvorbě

  Dělá to aspoň občas snad každý, aby si chvíli oddechl od psaní a tvorby. Opakovaně se vracíte k tomu, co už máte hotové, protože se domníváte, že jste vynechali něco důležitého, nebo že opakované čtení toho, co již bylo napsáno, vám poskytne další impuls k pokračování.

  Editace v průběhu tvorby váš mozek a nové nápady naopak brzdí. Pokud si chcete udržet produktivitu, pracujte v ucelených blocích a po jejich dokončení se k hotové práce vraťte a danou část revidujte. Zjistíte, že je díky tomu snadnější provádět úpravy, pokud je váš kus práce již kompletní – pak je to prostě otázka restrukturalizace, vychytání překlepů a úprava frází.

  Úplně nejlepším způsobem je ale napsat obsah nejprve celý, pak provést revizi a vychytat menší chyby. Následující den se obsahu vraťte a práci opět projděte. Tato metoda vám pomůže vytvořit silnější obsah, aniž byste ztratili příliš mnoho času.

  Žádné přestávky

  Tvůrci obsahu mají jeden velmi špatný zvyk – jakmile začnou psát, neumí přestat. Sedí dlouhé hodiny a opomíjí pauzy na svačinu i odpočinek. To pro vaše zdraví není dobré. Naučte se plánovat si den, i když pracujete z domova. Pokud máte schůzky s klienty v různých časových pásmech a musíte se vzdát nějakého čas večer nebo o víkendu, vezměte si volno během své běžné pracovní doby. Vyhněte se také práci přes noc – obrácený životní styl, ve kterém spíte během dne a pracujete v noci, je pro váš organismus velmi špatný.

  Nedostatek zvídavosti

  Když pracujete z domova a máte malý kontakt s kolegy, může být lákavé soustředit veškeré úsilí na práci na úkor všeho ostatního. První věc, kterou člověk často přestane dělat, je zkoumání – čtení práce kolegů, oborových článků, knih, beletrie i literatury faktu.

  Čtení pomáhá rozšířit vaši mysl – i když nečtete něco pro práci, můžete získat nápady z fikce, kterou čtete, nebo z článků, které vidíte na sociálních médiích. Udělejte si čas na čtení a učení se novým věcem, protože vám to pomůže vytvořit zbrusu nové koncepty a učiní vás produktivnějšími.

  Žádost o stanovisko

  Žádný spisovatel si nemyslí, že napsal mistrovské dílo – proto třeba většina blogerů žádá o názory lidí, kterým důvěřují. Na pracovišti je to snazší, když můžete požádat kolegu o jeho myšlenky. Když pracujete z domova, stává se to výzvou. To ale neznamená, že nemůžete oslovit obvyklou skupinu lidí, na kterou se pravidelně obracíte. Možná vám nedají okamžitou zpětnou vazbu, ale nakonec se vám ozvou. Můžete také zvážit požádání blízkých přátel a příbuzných o jejich názory, pokud skutečně cítíte potřebu. Vyberte si dva nebo tři důvěryhodné poradce, kteří mohou vyjádřit svůj názor na váš obsah. Pak už si věřte sami.

  Neznalost tématu

  Zaručený zabiják produktivity je práce na tématech, o kterých nemáte absolutní představu.

  Když jste na pracovišti, je snazší je předat někomu kvalifikovanějšímu. Ale když jste doma, pravděpodobně budete trávit více času psaním e-mailů. I když může být obtížné najít tu správnou osobu pro daný úkol, je to mnohem lepší než vzít něco, na co nejste připraveni. Vybírejte si pečlivě úkoly a zkuste si vybrat taková témata, která jsou kompatibilní s vašimi schopnostmi. Jen tak se vám podaří udržet si produktivitu i doma.

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com