Tips and tools for effective teamwork (not only) on social networks (2/2)

Tipy a nástroje pro efektivní týmovou práci (nejen) na sociálních sítích (2/2)

In a previous article, we talked about a few simple tips on how to strengthen your teamwork. In this article, we will focus on tools that can help you achieve your goal.

These tools are divided into several categories, all of which are an integral part of working in a social networking team.

Project management:

ProofHub

The tool helps managers maintain control over their teams' work, tasks, campaigns and maintain a line of communication. The easy-to-use interface ensures that social networking teams can align with strategies and plans without difficulty. The tool offers a dedicated space for real-time discussions and a built-in chat application. It also has an online spell checker for checking design files, sharing feedback, and verifying them. In addition, you can integrate applications that your team already uses, such as Google Drive, OneDrive, Dropbox, and Box, to keep you in one place. The program is currently free for individual users, so the tool is also suitable for growing teams.

Asana

Asana is another popular project management software that social networking teams love. It simplifies workflow management by offering project timelines so you can track how your campaign is progressing. Instead of native features, Asana offers a large number of integrations, making it a highly flexible tool. Although a free version is available, the features are relatively limited, which is quite understandable.

Trello

Trello is a visual project management tool that relies on colored areas to manage tasks and projects, making it an easy and uncomplicated tool for teams. It is one of the most popular project management tools on the market. You can add tasks to these areas, add tags, assign them to team members, and easily add your own fields. Easy planning with a simple drag-and-drop function is very intuitive. One of the most interesting things about Trell is its integrated Butler automation tool, which allows you to automate presets using rule-based rules. Trello has a free version, but you have to switch to paid plans for advanced features.

Communication:

Google Hangouts

Google Hangouts is probably the easiest way to keep your team communicating in one place today. All you need is a Google Account to start using this app. This free app allows you to chat individually, have group conversations, and make audio and video calls. It's easy to use, and you can add up to 150 members to your Hangouts chat - up to 25 members in a video call.

Zoom

Zoom is one of the most used tools for virtual team meetings. Meetings, webinars, conference rooms, telephone systems - Zoom offers everything a social media team needs for effective communication and collaboration. You can chat privately, record your virtual appointments for future use, and share screens. Although security and data security concerns have been raised with the application, you can easily navigate through the security settings to avoid these concerns.

Slack

This program simplifies team communication with features such as real-time notifications, discussion threads, and search. In addition to being a simple communication tool, it also offers advanced features for task management and team collaboration. There are a lot of integrations that connect everything a social networking team needs to work together and stay productive. The basic version is free and advanced versions are charged on a per-user basis.

Cloud storage:

Google Drive

The tool is ideal not only for creative teams. You can store files, share them in a team, and collaborate effectively on your files and documents. It offers flexible prices based on storage capacity, so you can choose according to the requirements of your team. With the ability to create folders, share them with others, and quick search, it's easy to keep everything in order. Teams don't have to waste time searching for files and documents, so they're more productive and efficient.

Box
This free application gives you up to 10 GB of free storage space. Like Google Drive, it also has flexible pricing plans, but the interesting thing is that in its plan, it offers unlimited storage for small and medium-sized companies, which is available at a fairly affordable price. With features like file sharing, assigning tasks to team members, comments, and real-time alerts whenever a file changes, this is a great choice for teams.

Dropbox
Dropbox is one of the oldest cloud sharing applications on the market, loved by teams of all sizes. It also offers flexible pricing plans that include a free version with 2 GB of free data storage and paid programs that offer unlimited data storage. Advanced file security and recovery options make it a highly powerful and secure tool for storing your team's data.

With the right combination of strategies and tools, you can inspire your team to collaborate and achieve great results (not only) on social networks.


-bb-

  Tipy a nástroje pro efektivní týmovou práci (nejen) na sociálních sítích (2/2)

  předchozím článku jsme hovořili o několika jednoduchých tipech, jak posílit vaši týmovou práci v rámci týmu. V aktuálním článku se zaměřme na nástroje, které vám mohou pomoci dosáhnout společného cíle.

  Tyto nástroje jsou rozděleny do několika kategorií, z nichž všechny jsou nedílnou součástí práce v týmu sociálních sítí.

  Řízení projektů:

  ProofHub

  Nástroj pomáhá manažerům udržet kontrolu nad prací jejich týmů, úkoly, kampaněmi a udržet komunikační linku. Snadno použitelné rozhraní zajišťuje, že se týmy sociálních sítí mohou sladit se strategií a plány bez potíží. Nástroj nabízí vyhrazený prostor pro diskuse v reálném čase a vestavěnou chatovací aplikaci. Má také online nástroj kontroly pravopisu pro kontrolu návrhových souborů, sdílení zpětné vazby a jejich ověřování. Můžete integrovat navíc i aplikace, které váš tým již používá, jako je Google Drive, OneDrive, Dropbox a Box, abyste měli na jednom místě. Cena za program není účtována v současnosti podle jednotlivých uživatelů, a tak je nástroj vhodný i pro rostoucí týmy.

  Asana

  Asana je další populární software pro správu projektů, který milují týmy sociálních sítí. Zjednodušuje správu pracovního toku tím, že nabízí týmům časové osy projektu, takže můžete sledovat, jak vaše kampaň postupuje. Místo nativních funkcí nabízí Asana velké množství integrací, což z ní činí vysoce flexibilní nástroj. I když nabízí bezplatnou verzi, funkce jsou v tom poměrně omezené, což je docela pochopitelné.

  Trello

  Trello je vizuální nástroj pro správu projektů, který se při správě úkolů a projektů opírá o barevné plochy, což z něj dělá snadný a nekomplikovaný nástroj pro týmy. Je to jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro správu projektů na trhu. Na tyto plochy můžete přidávat úkoly, přidávat značky, přiřazovat je členům týmu a snadno přidávat vlastní pole. Snadné plánování s jednoduchou funkcí přetažení je velmi intuitivní. Jednou z nejzajímavějších věcí v Trellu je jeho integrovaný automatizační nástroj Butler, který vám umožňuje automatizovat předvolby pomocí pravidel založených na pravidlech. Trello má bezplatnou verzi, ale pro pokročilé funkce musíte přepnout na placené plány.

  Komunikace:

  Google Hangouts

  Google Hangouts nabízí dnes asi nejjednodušší způsob, jak udržet komunikaci vašeho týmu na jednom místě. Vše, co potřebujete, je účet Google, abyste mohli tuto aplikaci začít používat. Tato bezplatná aplikace vám umožňuje chatovat individuálně, vést skupinové konverzace i audio a videohovory. Je snadno použitelná a do chatu ve službě Hangouts můžete přidat až 150 členů – do videohovoru až 25 členů.

  Zoom

  Zoom je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro schůzky virtuálních týmů. Setkání, webináře, konferenční místnosti, telefonní systémy – Zoom nabízí vše, co tým sociálních médií potřebuje pro efektivní komunikaci a spolupráci. Můžete provádět soukromý chat, zaznamenávat své virtuální schůzky pro budoucí použití a sdílet obrazovky. Přestože v souvislosti s aplikací byly vzneseny obavy o bezpečnost a zabezpečení dat, můžete snadno procházet nastavení zabezpečení, abyste těmto obavám zabránili.

  Slack

  Zjednodušuje týmovou komunikaci pomocí funkcí, jako jsou oznámení v reálném čase, diskusní vlákna a vyhledávání. Kromě toho, že je to jednoduchý komunikační nástroj, nabízí také pokročilé funkce pro správu úkolů a týmovou spolupráci. Existuje spousta integrací, které spojují vše, co tým sociálních sítí potřebuje, aby spolupracoval a zůstal produktivní. Základní verze je zdarma a pokročilé verze jsou účtovány na základě jednotlivých uživatelů.

  Cloudová datová úložiště:

  Disk Google

  Nástroj ideální nejen pro kreativní týmy. Díky němu můžete ukládat soubory, sdílet je v týmu a efektivně spolupracovat na vašich souborech a dokumentech. Nabízí flexibilní ceny založené na úložné kapacitě, takže si můžete vybrat podle požadavků svého týmu. Díky možnosti vytvářet složky, sdílet je s ostatními a díky rychlému vyhledávání je snadné udržovat vše v pořádku. Týmy nemusí při práci ztrácet čas hledáním souborů a dokumentů, takže jsou produktivnější a efektivnější.

  Box

  Bezplatná aplikace, která vám poskytne až 10 GB volného úložného prostoru. Stejně jako Disk Google má také flexibilní cenové plány, ale zajímavou věcí je, že ve svém plánu nabízí neomezené úložiště pro malé a střední společnosti, které je k dispozici za docela dostupnou cenu. Díky funkcím, jako je sdílení souborů, přiřazování úkolů členům týmu, komentáře a upozornění v reálném čase, kdykoli dojde ke změně souboru, je týmová spolupráce skvělou volbou pro týmy.

  Dropbox

  Dropbox je jednou z nejstarších aplikací pro cloudové sdílení na trhu, kterou milují týmy všech velikostí. Nabízí také flexibilní cenové plány, které zahrnují bezplatnou verzi s 2 GB datového úložiště zdarma a placené programy, které nabízejí neomezené datové úložiště. Pokročilé možnosti zabezpečení a obnovení souborů z něj činí vysoce výkonný a bezpečný nástroj pro ukládání dat vašeho týmu.

   

  Se správnou kombinací strategií a nástrojů můžete svůj tým inspirovat ke spolupráci a dosáhnout skvělých výsledků ve spolupráci (nejen) na sociálních sítích.

   

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com