New AI tools in MailChimp will improve the effeectiveness and creativity of your campaigns

Nové AI nástroje v MailChimpu zlepší efektivitu i kreativitu vašich kampaní

A new pair of marketing tools from Mailchimp aims to make machine learning opportunities available to companies that do not necessarily have large teams of analysts or resources for expensive data analytics technologies.

Creative Assistant is a new tool that searches the design elements of a company's website and then automatically creates pieces of marketing content for everything from social network ads to Zoom backgrounds that match what the algorithm perceives as a company brand.

Another new feature can recommend the next step in the marketing plan based on the behavior and practices of other companies that have already used the service.

The tools aim to help SMEs that may be overwhelmed by the prospect of running a creative campaign or lack access to resources that are able to streamline the production of data-based content.

According to MailChimp, smaller companies can create ads with new tools that are really appealing and can compete with the performance of large organizations. While the group of companies that use Mailchimp is essentially based on creativity, businesses that are more technical in nature (such as law firms or IT companies) may struggle more with the creative content aspect of the platform, according to MailChimp.

Smaller companies are also much less likely to invest in some kind of machine learning technology on their own. A recent report released by the IT company Spiceworks found that SMEs were about 10 times less likely to use AI than larger companies - only about 3% of companies with less than 5,000 employees said they had implemented the technology.

The ultimate intention of MailChimp is to create a set of tools that will help you automatically create and run entire marketing campaigns without groping and more demanding work with your own data and materials. This service should be able to dynamically create and schedule content across social, email and other digital channels.

 

 

-bb-

  Nové AI nástroje v MailChimpu zlepší efektivitu i kreativitu vašich kampaní

  Nová dvojice marketingových nástrojů od společnosti Mailchimp si klade za cíl zpřístupnit možnosti strojového učení společnostem, které nutně nemají velké týmy analytiků nebo prostředky na drahé technologie pro datovou analytiku.

  Creative Assistant je nový nástroj, který prohledá designové prvky firemního webu a poté automaticky vytvoří části marketingového obsahu pro vše od reklam na sociální sítě po pozadí Zoom, které odpovídají tomu, co algoritmus vnímá jako značku společnosti.

  Další nová funkce zase dokáže doporučit další krok v marketingovém plánu na základě chování a postupů jiných společností, které službu již využily.

  Cílem nástrojů je pomoci malým a středním podnikům, které by mohly být ohromeny vyhlídkou na vedení kreativní kampaně nebo by jim chyběl přístup ke zdrojům, které jsou schopné zefektivnit produkci obsahu založeného na datech.

  Podle vyjádření společnosti MailChimp mohou menší firmy díky novým nástrojům vytvářet reklamy, které působí skutečně lákavě a dokáží konkurovat i výstupům velkých organizací. Zatímco určitá skupina společností, které používají Mailchimp, je ve své podstatě založena na kreativitě, podniky, které mají techničtější povahu (například právnické firmy nebo IT společnosti), mohou podle MailChimpu více bojovat s aspektem tvorby kreativního obsahu platformy.

  U menších společností je také mnohem méně pravděpodobné, že budou samy investovat do nějakého druhu technologie na bázi strojového učení. Nedávná zpráva IT společnosti Spiceworks totiž zjistila, že u malých a středních podniků je asi 10krát menší pravděpodobnost, že budou používat AI, než u větších podniků – pouze asi 3 % podniků do 5 000 zaměstnanců uvedlo, že tuto technologii implementovaly.

  Konečným záměrem MailChimpu je tedy vytvořit sadu nástrojů, který pomůže automaticky vytvářet a spouštět celé marketingové kampaně bez tápání a náročnější práce s vlastními daty a materiály. Tato služba by tak měla být schopna dynamicky vytvářet a plánovat obsah napříč sociálními, e-mailovými a jinými digitálními kanály.

   

  -bb-

  Zdroj: Adweek - portál předního amerického týdeníku pro odborníky z oblasti reklamy
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Adweek