What leads consumers to share online content (and how to use it)?

Co vede spotřebitele ke sdílení online obsahu (a jak toho využít)?

How can you create social media posts that bring content clicks and, of course, profits? This will be the focus of today's article.

How to effectively engage customers in the digital world remains a mystery to many businesses today. It won't get any easier in the near future because a growing number of consumers are frustrated by digital communications such as online advertising. A study last year examined the potential of communication on social networks, which not only doesn't bore users, but on the contrary, makes them want to share the content with others.

The researchers came up with a new term in the survey - improvised marketing intervention (IMI), which refers to marketing communication initiated against the background of a major event that is currently taking place. A textbook example of IMI is the famous Oreo graphic tweeted from the 2013 Super Bowl, inspired by a power outage that stopped the game for half an hour. In addition to unexpected comments on the events that took place, Oreo's advertising used humor to encourage affection for their  product. This combination not only led to  their post going viral, but also increased their profits.

Further experiments by experts have also confirmed that humor and timeliness are the main drivers of viral social media posts. In another study, they submitted fake tweets to 800 participants and asked them to rate them for humor, timeliness and surprise, as well as their willingness to retweet. They found that the tweets which were considered funny and surprising but also timely, inspired much more social media sharing. Similar conclusions were confirmed by other partial experiments and studies. 

The research revealed five rules for increasing the effectiveness and impact of online content:

Use humor

Showing your appreciation of humor has a major impact on the quality of interaction. At the same time, efficiency is closely linked to timing and surprise.

Engage users in a conversation about what's going on

People in general, and Internet users in particular, have a desire to spontaneously engage in the events that are taking place. Timely responses to external events bring new fuel to the humor of marketing communication and provides more impetus for people's desire to connect with others through quick sharing.

Co-opt external events

Rather than paying XY crowns for advertising, you may want to consider publishing a humorous and timely (or unexpected) announcement about a regular event (such as the Olympics, major awards, etc.), or alternatively, for specific events with uncertain dates (eg speculation as to when the COVID-19 vaccine will be available)
You can find popular topics on social networks by hashtags (#).

Give the marketing team freedom

Many managers believe that it is best to plan a company's marketing message well in advance. The potential benefits of this approach are well known. However, this strategy can also lead to the brand being perceived as artificial and too distanced from the target audience. Give the team freedom and leave it carefully to trends and spontaneous conversations so that they can quickly formulate funny messages in response to these events.

Occasionally relinquish control over the content

In order for a team to respond to external events as they evolve, it may be necessary for companies to sometimes relinquish certain levels of control over communications. Keep in mind, however, that the marketing team may press the "submit" button too quickly. To protect themselves, companies must identify the right employees who will be able to publish relevant content in a timely manner that is not delayed by bureaucratic processes.


-bb-

  Co vede spotřebitele ke sdílení online obsahu (a jak toho využít)?

  Jak vytvářet příspěvky na sociálních médiích, které přinášejí kliknutí na obsah a samozřejmě i zisky? Na to se zaměříme v dnešním článku.

  Jak efektivně zapojit zákazníky v digitálním světě zůstává pro mnoho podniků dnes záhadou. A v blízké budoucnosti to nebude snazší, protože rostoucí počet spotřebitelů je frustrován digitální komunikací, jako jsou online reklamy. Loňská studie zkoumala potenciál komunikace na sociálních sítích, která uživatele neomrzí, naopak takový obsah rádi sdílí s ostatními.

  Výzkumníci přišli v rámci průzkumu s novým termínem – improvizované marketingové intervence (IMI), který značí marketingovou komunikaci zahájenou na pozadí významné události, která se právě odehrává. Učebnicovým příkladem IMI je třeba slavná tweetovaná grafika Oreo ze Super Bowlu z roku 2013, inspirovaná výpadkem proudu, který hru na půl hodiny zastavil. Kromě neočekávaných komentářů k událostem, které se odehrály, použila reklama společnosti Oreo humor k podpoře náklonnosti k produktu. Tato kombinace vedla nejen k tomu, že se komunikace stala virální, ale také navýšila zisky.

  Další experimenty odborníků také potvrdily, že humor a aktuálnost jsou hlavními hnacími silami virality. V další studii předložili 800 účastníkům falešné tweety a požádali je, aby je hodnotili pro humor, včasnost a překvapení, stejně jako pro jejich ochotu retweetovat. Zjistili, že tweety, které byly považovány za vtipné a překvapivé, ale také aktuální, inspirovaly mnohem více ducha sdílení sociálních médií. Podobné závěry potvrdily i další dílčí experimenty a studie výzkumníků.

  Z výzkumu vyplynulo pět pravidel pro zvýšení efektivity a dopadu online obsahu:

  Použijte aktuální vtip

  Svědectví nebo ocenění humoru má zásadní vliv na kvalitu interakce. Účinnost je zároveň úzce spojena s načasováním a překvapením.

  Zapojte uživatele do konverzace o tom, co se děje

  Lidé obecně a zejména uživatelé internetu mají touhu spontánně se zapojit do událostí, které se právě odehrávají. Včasnost v reakci na vnější událost vnáší do humoru marketingové komunikace nové palivo a poskytuje více podnětu pro touhu lidí spojit se s ostatními prostřednictvím rychlého sdílení.

  Kooptujte externí události

  Spíše než zaplatit XY korun za reklamu, můžete zvážit publikaci vtipného a včasného (nebo neočekávaného) sdělení, které se týká nějaké pravidelně konající se události (např. olympijské hry, udílení významných ocenění aj.). Případně na specifické události s nejistými termíny (např. spekulace o tom, kdy bude k dispozici vakcína proti COVID-19)

  Populární témata dohledáte na sociálních sítích podle hashtagů (#)

  Dejte marketingovému týmu volnost

  Mnoho manažerů věří, že marketingové sdělení firmy je nejlépe naplánovat s dostatečným předstihem. Potenciální výhody takového přístupu jsou dobře známy. Tato strategie však může také vést k tomu, že je značka vnímána uměle a příliš vzdáleně od cílového publika. Dejte týmu volnost a nechte jej pečlivě trendy a spontánní rozhovory, aby mohl rychle formulovat vtipné zprávy v reakci na tyto události.

  Občas se vzdejte kontroly nad obsahem

  Aby tým mohl reagovat na vnější události, jak se budou vyvíjet, bude možná nutné, aby se podniky někdy vzdaly určité úrovně kontroly nad sděleními. Pamatujte však, že marketingový tým může příliš rychle stisknout tlačítko „odeslat“. Aby se firmy ochránily, musí identifikovat ty správné zaměstnance, kteří budou schopni včas publikovat relevantní obsah, který nebude zdržován byrokratickými procesy.

   

   

  -bb-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge