Do you want customers to find you online? Find out how to do it

Chcete, aby si vás zákazníci našli online? Zjistěte, jak na to

Focus on performance marketing strategies that work.

Marketers who evaluate conversions with the last clicks of search engine results pages need to consider two main factors: the intent of the users and where they come from - and it's not just Google.

Keywords are essential when determining the incentive to buy. Organic SEO professionals report that the more specific the keywords, the more effective they are. It is part of the so-called Long Tail strategy.

Long Tail is a term that is associated in online marketing (especially in connection with SEO and PPC) with the search volume of generally very popular words and specific words with a lower degree of popularity. Keywords and links that are specific and at the "longer end of the tail" have fewer conversions on the web, but the value of the conversion itself is higher precisely because they are more relevant / specific to the target audience.

Gradually, they allow you to gradually get more traffic to your site and find new and motivated audiences.

According to marketing company WordStream, more than 33% of Google searches are longer than four words.

However, use a keyword strategy that mixes more or less specific keywords that customers come up with when searching for a specific product - such as 'sales.'

Amazon case study

Amazon is the dominant platform for customers who are ready to shop. For example, last year, 49% of Americans began searching for products on Amazon.com, while only 22% began searching for goods on Google. In the middle of this year's pandemic, Amazon also saw a year-over-year increase of 37% to a net volume of $ 96.1 billion in the third quarter.

In closed ecosystems like Amazon, marketplaces create algorithms - unless they use a third-party search engine like Google. Research from March 2020 considered that these kinds of ecosystems facilitate measurement. "In order for a product to succeed on Amazon, the product must have relevant keyword rankings," the report said. "This rating is determined by an algorithm, a system with three groups of factors: customer experience, maximizing sales, and product attractiveness."

The research said that the products available to Amazon Prime members were represented by this group of factors, which led to increased sales. This can happen because Amazon Prime provides a better customer experience that is part of this algorithm. Therefore, a better customer experience increases the placement of the product in the keyword search results on the portal.

Last click attribution is still popular

A Google study that tracked a single customer's shopping trip found that 85% of consumers take product action within 24 hours, and performance marketers also prefer to know which ad, keyword, or link in a sponsored post will drive sales.

For example, the Amazon Business Portal has come up with a resource allocation tool to track specific contact points leading customers to Amazon.com. This is also one of the reasons why Amazon is urging performance marketers to track last-click attribution.

According to another study, 55% of "agile marketers in Amazon" use a last-click model to match sales, which researchers say works in a similar way to Google search engineers. Only 14% of PPC specialists think that the last click model is so important.

According to the study, this is very similar to the setting in which Google AdWords outgrew other marketing channels in the 1990s. The last click and CPC model prevailed and became a better metric over existing solutions.


-bb-

  Chcete, aby si vás zákazníci našli online? Zjistěte, jak na to

  Zaměřte se na výkonnostní marketingové strategie, které fungují.

  Marketingoví pracovníci, kteří hodnotí konverze pomocí posledních kliknutí na stránkách s výsledky vyhledávače, musí vzít v úvahu dva hlavní faktory: záměr uživatelů a místo, odkud tito uživatelé přichází – a není to jen z Google.

  Při určování podnětu k nákupu stále záleží na klíčových slovech. Profesionálové na organické SEO uvádějí, že čím konkrétnější jsou klíčová slova, tím bývají efektivnější. Jde o součást tzv. Long Tail strategie.

  Long Tail (česky dlouhý ocas nebo dlouhý chvost) je termín, který je v online marketingu (zejména v souvislosti se SEO a PPC) spojován s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nižší mírou popularity. Klíčová slova a spojení, která jsou specifická a jsou na „delším konci ocasu“, mají sice menší počet konverzí na webu, avšak samotná hodnota konverze je vyšší právě proto, že jsou pro cílové publikum relevantnější/konkrétnější.

  Postupně vám umožňují vám postupně získat větší provoz na vašem webu a najít nové a motivované publikum.

  Podle marketingové společnosti WordStream je více než 33 % vyhledávání na Google delší než čtyři slova.

  Používejte ale strategie klíčových slov, která bude mixovat méně i více specifická klíčová slova, se kterými přichází sami zákazníci, pokud vyhledávají konkrétní produkt – jako například „prodej“.

  Případová studie Amazon

  Amazon je dominantní platformou pro zákazníky, kteří jsou připraveni nakupovat. Například v loňském roce 49 % Američanů zahájilo vyhledávání produktů na Amazon.com, zatímco pouze 22 % začalo své vyhledávání zboží na Google. V polovině pandemie v letošním roce také Amazon zaznamenal ve třetím čtvrtletí meziroční nárůst o 37 % na čistý objem 96,1 miliard USD.

  V uzavřených ekosystémech, jako je Amazon, tržiště vytvářejí algoritmy – pokud tedy nepoužívají vyhledávač třetích stran, jako je Google. Výzkum z března 2020 se domníval, že takové ekosystémy usnadňují měření. „Aby mohl produkt uspět na Amazonu, musí mít produkt hodnocení relevantních klíčových slov,“ uvádí se ve zprávě. "Toto hodnocení je určeno algoritmem, systémem se třemi skupinami faktorů: zákaznická zkušenost, maximalizace prodeje a atraktivita produktu."

  Výzkum uvedl, že produkty dostupné členům Amazon Prime byly zastoupeny touto skupinou faktorů, což vedlo ke zvýšení prodeje. Může k tomu dojít, protože Amazon Prime poskytuje lepší zákaznickou zkušenost, která je součástí uvedeného algoritmu. Lepší zkušenost zákazníků tedy zvyšuje umístění produktu ve výsledcích vyhledávání klíčových slov na portálu.

  Atribuce posledního kliknutí je stále populární

  Studie Google, která sledovala nákupní cestu jednoho zákazníka dospěla k závěru, že 85 % spotřebitelů podnikne akce týkající se produktu do 24 hodin a výkonnostní marketéři také dávají přednost tomu, aby věděli, která reklama, klíčové slovo nebo odkaz v sponzorovaném příspěvku podpoří prodej.

  Obchodní portál Amazon například přišel nástrojem pro přiřazování zdrojů, aby bylo možné sledovat konkrétní kontaktní body vedoucí zákazníky na Amazon.com. To je také jeden z důvodů, proč Amazon apeluje na výkonnostní marketéry, aby sledovali právě atribuci posledního kliknutí.

  Podle jiné studie 55 % „agilních marketérů v Amazonu“ používá model posledního kliknutí pro přiřazení prodeje, což podle výzkumníků znamená, že fungují v podobném módu, jakým kdysi pracovali marketingoví pracovníci vyhledávače Google. Pouze 14 % PPC specialistů si myslí, že má model posledního kliknutí takový význam.

  Dle závěrů je to tedy velmi podobné nastavení, ve kterém Google AdWords přerostl v 90. letech další marketingové kanály. Model posledního kliknutí a CPC převládl a stal se lepší metrikou oproti stávajícím řešením.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Adweek - portál předního amerického týdeníku pro odborníky z oblasti reklamy
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Adweek