7 tips for virtual sales

7 taktik, jak na virtuální prodej

Even before the coronavirus pandemic, many companies began switching to call center sales. It can be expected that the trend of distance sales will also continue due to significant cost savings. How can you do it effectively?

You should remember these eight points once you decide to switch to virtual sales.

1. The camera sees a lot
Pay attention to everything in the field of vision of your webcam. Pay attention to background distractions, or in some services that allow it, upload a virtual background, for example your company logo. Stay professional even when you work from home.

2. Correct angle of view
If you are using a smartphone or tablet, make sure the camera is at or above eye level. Look at the screen, or better yet at the camera, not at anything else. Other camera angles can significantly distort your face.

3. Avoid distractions
Mute your microphone when you're not talking during a group meeting. Try not to move unnecessarily or use exaggerated arguments.

4. Be nice
For example, try to avoid sipping a drink or eating while talking to a client. Although you can have a real family relationship with your client, and go out for a coffee together, you should avoid all possible noises that can distort the sound on the camera and make someone uncomfortable.

5. Stay professional
Have a plan for your call, be prepared and start on time. Don't forget about appropriate non-verbal communication. Remember that your face and gestures make up more than 90% of your message. The speed, tone and volume must match the message you want to convey.

6. Don't forget the time
The length of virtual conversations should be determined by their goals. If the discussion will last a long time, take breaks. Most people are not able to keep focused for more than 90 minutes at a time.

7. Focus on the current task
Always avoid the temptation of multitasking during a virtual meeting. Turn off your phone and turn off notifications. In short, the key to successful virtual communication, as well as in live meetings, is full attention, careful preparation and your appearance and behavior.

-bb-

  7 taktik, jak na virtuální prodej

  Ještě před pandemii koronaviru začala řada firem přecházet na prodej přes call centra. Dá se očekávat, že trend distančního prodeje bude zároveň pokračovat i kvůli notné úspoře nákladů. Jak jej dělat efektivně?

  Těchto osm bodů byste si měli zapamatovat, jakmile se rozhodnete přejít na virtuální prodej zákazníkům.

  1. Kamera toho vidí hodně

  Věnujte pozornost všemu, co je v zorném poli vaší webkamery. Dejte pozor na rušivé prvky na pozadí, případně v některých službách, které to umožňují, nahrajte virtuální pozadí například s logem vaší společnosti. Buďte stále profesionální, i když pracujete z domova.

  2. Správný úhel záběru

  Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je kamera nad nebo ve výšce očí. Dívejte se na obrazovku nebo ještě lépe do kamery, ne na nic jiného. Jiné úhly nastavení kamery mohou notně zkreslovat vaši tvář.

  3. Zamezte rozptýlení

  Pokud se jedná o skupinovou schůzku, ztlumte svůj mikrofon, pokud právě nemluvíte. Snažte se zbytečně nepohybovat a nepoužívat přehnanou argumentaci.

  4. Buďte příjemní

  Snažte se během hovoru s klientem vyvarovat například usrkávání nápoje nebo dokonce jídlu. Ačkoliv můžete mít s klientem skutečně velmi familiární vztah a chodíte spolu běžně na kávu, vyvarujte se všech možných ruchů, které mohou na kameře zkreslovat zvuk a působit velmi nepříjemně.

  5. Zůstaňte profesionální

  Mějte plán pro váš hovor, buďte připraveni a začněte včas. Nezapomeňte ani na vhodnou neverbální komunikaci. Pamatujte, že vaše tvář a gesta tvoří více než 90 % vašeho sdělení. Rychlost, tón a hlasitost musí odpovídat sdělení, které chcete předat.

  6. Nezapomeňte na čas

  Délka virtuálních konverzací by měla být určena podle jejich cílů. Pokud bude diskuse trvat dlouho, domluvte si přestávky. Většina lidí není schopna udržet pozornost déle než 90 minut v kuse.

  7. Zaměřte se na aktuální úkol

  Během virtuální schůzky se vždy vyhněte pokušení multitaskingu. Vypněte telefon a vypněte upozornění. Stručně řečeno, klíčem k úspěšné virtuální komunikaci, stejně jako na živých schůzkách, je plná pozornost, pečlivá příprava i váš vzhled a chování.

   

  -bb-

  Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Selling Power