5 reasons why your site sabotages the success of your ads on Google

5 důvodů, proč váš web sabotuje úspěšnost reklam na Google

You have read all the instructions. You've spent countless hours on targeting demographics, creating the perfect text for your ads, and fine-tuning your campaigns. In fact, you're doing everything you need to do - but you still don't see any success with Google ads. Why? The problem may not be in the advertising campaign. Look for the answer on your landing page.

Your landing page does not match your ad

Your ad and landing page must make sense together. The landing page gives you the opportunity to expand your ad text. Therefore, rather than thinking of your ad and page as two separate pieces, think of advertising as an abbreviated presentation of your landing page.

If you own a furniture store and create an advertisement for bunk beds, but your landing page leads the user to a category page for all beds, it is frustrating for the customer. They want to click on the ad and see exactly what they came up with on your site.

It's also important to note that Google wants your landing page to match your ad - the higher your score, the more successful your ad is. However, this leads us to another mistake ...

Your homepage is your landing page

Many ads make the mistake of taking users directly to the company's homepage. If you're advertising a service, your ad should go directly to the landing page, focusing on that particular service. If you're advertising a special offer or promotional code, your ad should go directly to the landing page, explaining how customers can use it. People are busy and impatient, so create unique landing pages tailored to all your ads. Is it a bit of work? Yes. It's worth it? Also yes.

Your potential customers get lost in the text

Some pages are literally flooded with long cluttered texts, and a few "buy" buttons after each paragraph of text. Today, sales does not work like this. Use bullets, headings, and short paragraphs instead. Incorporate images and graphics and create a quality headline that's consistent with your ad text. Your landing page is not a place where you can write in inflated SEO-style that uses a lot of words and says very little. Stick to sobriety.

Your landing page loads slowly

Google hates slow sites as much as consumers hate them. Keep your site's speed up to date and replace or remove any code or add-ons that cause delays. People won't sit back and wait for your site to load, they click the Back button and try another site instead. This is especially true for mobile phones, which leads to…

Your site is not optimized for mobiles

It's 2020. Smartphones have been here with us for a long time. There's no excuse for not having a mobile-optimized website. There are people who do virtually all Internet searches on their phones. Therefore, do not bother users by trying to chase text around the page and furiously shrink windows. This discourages them very quickly.

 

 

-bb-

  5 důvodů, proč váš web sabotuje úspěšnost reklam na Google

  Přečetli jste si všechny návody. Strávili jste nespočet hodin nad demografickými údaji pro cílení, vytvořili dokonalé texty pro vaše reklamy a vyladili kampaně. Ve skutečnosti děláte vše, co máte dělat – ale s reklamami Google stále nevidíte žádný úspěch. Proč? Problém totiž možná není v reklamní kampani. Odpověď hledejte na své vstupní stránce (landing page).

  Vaše vstupní stránka nekoresponduje s vaší reklamou

  Vaše reklama a vstupní stránka musí dohromady dávat smysl. Vstupní stránka dává příležitost rozšířit vaše texty v reklamním sdělení. Spíše než abyste proto přemýšleli o své reklamě a stránce jako o dvou samostatných kusech, uvažujte o reklamě jako o zkráceném představení vaší vstupní stránky.

  Pokud vlastníte obchod s nábytkem a vytváříte reklamu na palandy, ale vaše vstupní stránka vede uživatele na stránku kategorií pro všechna lůžka, je to pro zákazníka frustrující. Chtějí kliknout na reklamu a přesně vidět, k čemu přišli na váš web.

  Je také důležité si uvědomit, že Google chce, aby se vaše vstupní stránka shodovala s vaší reklamou – dostáváte poté vyšší skóre, tím pádem je vaše reklama úspěšnější. To nás však vede k další chybě ...

  Vaše domovská stránka je vaše vstupní stránka

  Mnoho reklam dělá tu chybu, že odvádí uživatele přímo na domovskou stránku společnosti. Pokud inzerujete nějakou službu, měla by vaše reklama jít přímo na vstupní stránku se zaměřením na tuto konkrétní službu. Pokud inzerujete speciální nabídku nebo propagační kód, měla by vaše reklama jít přímo na vstupní stránku s vysvětlením, jak ji mohou zákazníci využít. Lidé jsou zaneprázdněni a netrpěliví, proto vytvořte jedinečné vstupní stránky přizpůsobené všem vašim reklamám. Je to trochu práce? Ano. Stojí to za to? Také ano.

  Vaši potenciální zákazníci se ztrácí v textu

  Některé stránky jsou doslova zahlceny dlouhými nepřehlednými texty, několika tlačítky „koupit“ za každým odstavcem textu.... Dnes takto prodej nefunguje. Místo toho použijte odrážky, nadpisy a krátké odstavce. Začleňte obrázky a grafiku a vytvořte kvalitní nadpis, který je shodný s vaším textem v reklamě. Vaše vstupní stránka není místem, kde můžete psát nafouknutý text ve stylu SEO, který používá hodně slov a říká jen velmi málo. Držte se střídmosti.

  Vaše vstupní stránka se načítá pomalu

  Google nenávidí pomalé stránky, stejně jako spotřebitelé. Revidujte průběžně rychlost svého webu a nahraďte nebo odstraňte jakýkoli kód nebo doplňky, které způsobují zpoždění. Lidé nebudou sedět a čekat na načtení vašich stránek – jednoduše kliknou na tlačítko Zpět a místo toho zkusí jiný web. To platí zejména pro mobily, což vede k…

  Váš web není optimalizován pro mobily

  Je to rok 2020. Chytré telefony jsou tady s námi již dlouho. Neexistuje žádná omluva, že nemáte web optimalizovaný pro mobily. V dnešní době existují lidé, kteří ve svých telefonech prakticky provádějí všechna internetová vyhledávání. Proto uživatele neobtěžujte s tím, že se budou muset snažit honit text po stránce a zuřivě zmenšovat okna. To je velmi rychle odradí.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine