What can you learn from politicians for your marketing?

Co si do své marketingové praxe můžete vzít od politiků?

If you want to vote for a political candidate, you need to be convinced that you can trust him. Your potential customers need to trust you and your brand alike. Learn what lessons political marketing can provide for your own marketing.

The right slogan can make people get behind you 

Creating a brand that represents your unique competitive advantage in one sentence can give you a strong marketing advantage. Whether or not you pay for expensive advertising, a distinctive brand can still differentiate you from the others just by appearing on your business card, website, social networking profiles, or brochure. Mention it often and wherever it may come into contact with your potential customers.

Don't make promises you can't keep

It may be tempting to promise your potential clients the sun, moon and stars in order to get a contract, but notice what happens to politicians who do it too often. If you raise people's expectations too high, and then you cannot keep your promises, you will lose their trust and goodwill. Deceiving people to curry favor works once, but next time they won't choose you. Promise only what you know you can fulfill.

Don't try to meet everyone's needs

Just as voters know what they are looking for in a candidate, potential clients know what they are looking for in a professional. Don't be afraid to communicate only what you do best. This is how you build recommendations and your reputation. You can't be the best in everything, moreover, too wide a specialization can disrupt  the memorability of your brand for clients. Communicate your specialization consistently in all your marketing efforts. Feel free to recommend another specialist to other interested parties.

If you do not have as much experience as the competition, you must prove your worth

It is always good to assume that a potential client will compare you with others in your field. Don't forget to offer your potential customers proof that you know what you're doing. For example, provide references from satisfied clients or a portfolio of completed projects. Have a list of sources where you have been published or appeared. Offer copies of articles you have written, a free consultation, or another free sample of your work. These are all credibility enhancers that you should submit automatically. Don't wait for someone to ask you.

Unlucky people can get their chance if they find the right  constituency

For most independent professionals, even a small share of the large market may be enough to provide the clients you need for your  livelihood. Creating a narrowly defined gap for your services will allow you to tailor your marketing exactly to your potential clients and what they want. There is nothing wrong with staying in a small pond when you can be the biggest fish in it.

Don't let fear get you down 

In your new client campaigns, you win some, you lose some. Don't let the fear of losing prevent you from getting involved and trying again. In Franklin D. Roosevelt's speech, he said, "The only thing we have to fear is fear itself." If you want to be elected, you can't be afraid to run. Go for it!

-bb-

  Co si do své marketingové praxe můžete vzít od politiků?

  Chcete-li hlasovat pro některého politického kandidáta, potřebujete nabýt přesvědčení, že mu můžete důvěřovat. A vaši potenciální zákazníci vám a vaší značce musí věřit stejně. Přečtěte si, jaké ponaučení může poskytnout politický marketing vaší vlastní marketingové praxi.

  Správný slogan vám může získat podporu

  Když vytvoříte značku, která v jedné větě představuje vaši jedinečnou konkurenční výhodu, může vám to v marketingu poskytnout silnou výhodu. Bez ohledu na to, zda platíte drahou reklamu, výrazná značka vás může stále odlišit už jen tím, že se objeví na vaší vizitce, webu, profilech sociálních sítí nebo brožuře. Zmiňujte ji často a všude, kde se může dostat do kontaktu s vašimi potenciálními zákazníky.

  Neslibujte, co nemůžete splnit

  Může být lákavé slíbit vašim potenciálním klientům nesplnitelné, abyste získali zakázku, ale všimněte si, co se stane s politiky, kteří to dělají příliš často. Když zvýšíte očekávání lidí příliš vysoko, pak nemůžete splnit své sliby, ztratíte jejich důvěru a dobrou vůli. Klamání lidí, abyste získali přízeň zafunguje jednou, ale příště už pro ně nebudete volbou. Slibte jen to, co víte, že můžete splnit.

  Nesnažte se uspokojit potřeby každého

  Stejně jako voliči vědí, co u kandidáta hledají, i potenciální klienti vědí, co hledají u profesionála. Nebojte se komunikovat jen to, co umíte nejlépe. Takto si vybudujete doporučení a svou reputaci. Nemůžete být nejlepší ve všem, navíc příliš široká specializace narušuje zapamatovatelnost vaší značky pro klienty. Ve všech svých marketingových snahách důsledně komunikujte svou specializaci. Ostatním zájemcům klidně doporučte jiného specialistu.

  Pokud nemáte tolik zkušeností jako konkurence, musíte prokázat svoji hodnotu

  Je dobré vždy předpokládat, že vás potenciální klient bude porovnávat s ostatními ve vašem oboru. Nezapomeňte svým potenciálním zákazníkům nabídnout důkazy o tom, že víte, co děláte. Například poskytněte reference od spokojených klientů nebo portfolio dokončených projektů. Mějte k dispozici seznam zdrojů, kde jste byli publikováni nebo kde jste vystupovali. Nabídněte kopie článků, které jste napsali, bezplatnou konzultaci nebo jiný bezplatný vzorek vaší práce. To vše jsou posilovače důvěryhodnosti, které byste měli předkládat automaticky. Nečekejte, až se vás někdo zeptá. 

  Smolaři mohou mít šanci, pokud najdou svůj volební obvod

  Většině nezávislých profesionálů může stačit i nepatrný podíl na velkém trhu k zajištění klientů, které potřebujete pro svou obživu. Vytvoření úzce definované mezery pro vaše služby vám umožní přizpůsobit váš marketing přesně cílům a přáním vašich potenciálních klientů. Není nic špatného zůstat v malém rybníku, když v něm můžete být největší rybou.

  Nebojte se hodit ručník do ringu

  Ve svých kampaních k získání nových klientů některé vyhrajete a některé ztratíte. Nedovolte, aby vám strach ze ztráty vůbec zabránil se zapojit a zkoušet to znovu. V zahajovacím projevu Franklina D. Roosevelta řekl: „Jediné, čeho se musíme bát, je strach sám.“ Pokud chcete být zvoleni, nesmíte se bát kandidovat.“ Držte se toho!

   

  -bb-

  Zdroj: EyesOnSales - populární blog pro profesionály z oblasti obchodu