Healthy body and healthy spirit = greater endurance and better results

Zdravé tělo a zdravý duch = větší odolnost a lepší výsledky

Accumulated stress and anxiety can come together and you suddenly find yourself in a situation where you lose your zest for life, you don't feel confident and you are simply not well. These emotions can influence business very easily.

In sales, you need great mental resilience, because you often have to face rejection from clients. The work is hard and now you have to work twice as hard to achieve your sales goals. In this environment, you need great intellectual sharpness to outsmart your competitors. Mental acuity requires great physical endurance. Similarly, mental endurance is directly affected by physical endurance.

If you allow yourself to succumb to anxiety, then it will be much harder to gain the physical stamina you need. Focus on yourself and do regular exercises to help boost your self-reflection and focus on presence. It is important to maintain mental and physical endurance.

Stand in front of a mirror, ideally every day, or at least several times a week, and ask yourself:

 • Do I take care of myself?
 • Do I drink too much alcohol?
 • Do I drink enough fluids?
 • Do I eat too much, or the wrong things?
 • Do I get enough exercise?
 • Do I do things to my body that makes my mental recovery difficult?

If the answer to questions two, four and six are yes, decide to make changes. Reach deep into yourself and find discipline. Act now, and start eating properly, sleep well, and exercise. At first, it will be difficult to find time in your routine to start positive habits that you can keep up. Start gradually with one and work on it, and then add more when you can.

For example, do you want to start eating healthier? Write a shopping list and a list of dishes for the week, which you place on the refrigerator. Prepare the ingredients in advance for a quality snack during the day. If don't drink enough fluids, get a carafe, to put in front of you on your desk. These small stimuli will make you create positive routines and improve your physical and, gradually, mental health. Try it! It really works.

-bb-

  Zdravé tělo a zdravý duch = větší odolnost a lepší výsledky

  Nahromaděný stres a úzkost se ve vás mohou spojit a vy se najednou ocitnete v situaci, kdy ztrácíte chuť do života, necítíte jistotu a prostě vám není dobře. Takové emoce se pak velmi snadno přenáší i do obchodu.

  V prodeji potřebujete velkou duševní odolnost, protože nezřídka musíte čelit odmítnutí ze strany klientů. Práce je těžká a nyní musíte na dosažení svých prodejních cílů pracovat dvakrát tak tvrdě. V tomto prostředí potřebujete velkou intelektuální ostrost, abyste přelstili své konkurenty. Duševní ostrost vyžaduje velkou fyzickou výdrž. Podobně mentální odolnost je přímo ovlivněna fyzickou odolností.

  Pokud si dovolíte podlehnout úzkosti, pak bude mnohem těžší získat fyzickou výdrž, kterou potřebujete. Zaměřte se na vás a dělejte si pravidelné cvičení, které pomůže posílit vaši sebereflexi a zaměřit se na přítomnost. To je důležité, abyste si udrželi psychickou i fyzickou odolnost.

  Stoupněte si ideálně každý den nebo alespoň několikrát týdně před zrcadlo a ptejte se sami sebe:

  • Staráte se o sebe?
  • Pijete příliš mnoho alkoholu?
  • Pijete dostatek tekutin?
  • Jíte příliš mnoho nebo špatné věci?
  • Máte dostatek pohybu?
  • Děláte svému tělu věci, které vám ztěžují psychické zotavení?

  Pokud je odpověď ano, rozhodněte se provést změny. Sáhněte hluboko do sebe a najděte disciplínu. Jednejte tedy hned. Začněte správně jíst, dostatečně spát a cvičit. Zpočátku bude obtížné nalézt své rutiny – pozitivní návyky, které si udržíte. Začněte proto postupně s jedním a pracujte na něm. Postupně přidávejte další.

  Chcete například začít jíst zdravěji? Napište si nákupní seznam a seznam jídel na daný týden, který si umístíte na ledničku. Dopředu si připravte ingredience, ze kterých si sestavíte kvalitní svačinu v průběhu dne. Pokud vám chybí pitný režim, pořiďte si karafu, kterou si umístíte před sebe na pracovní stůl. Tyto drobné podněty vás ve výsledku přimějí vytvořit si pozitivní rutiny a zlepšit své fyzické a postupně i psychické zdraví. Vyzkoušejte to! Skutečně to funguje.

   

  -bb-

  Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy