Work on your brand's reputation. Here are 3 tips on how to do it

Zapracujte na reputaci vaší značky. Zde jsou 3 tipy, jak na to

Your reputation is affected by many factors, including primary marketing channels such as social networking and email. Here are some tips to help you build a positive reputation for your brand.

Prove your value

Many companies talk about what they do, what makes them great, and this strategy works in some cases. But there are several ways you can prove your worth in a way that is more tangible to your audience. For example, SaaS providers could offer a demonstration of the features that their products offer. Instead of reading about how quickly someone can create a form using your software, show them.

Another great way to emphasize your value is to include customer testimonials on your website. Research shows that references increase sales by building evidence, leading to trust and a positive reputation. In fact, they can increase the conversion rate by up to 270%!

Engage your audience online

If you don't actively engage your audience daily, you're missing out on a huge opportunity to build a reputation. Consumers expect online brands to communicate with them on social networks, email and the web.

Allow comments and reviews on your posts or product pages on your website or blog. You will find that the users involved are likely to use these contact points to chat with your brand. Make sure your team is ready to answer questions and thank people for their feedback. Social networks are also, among other channels, a basic platform for involvement. Have discussions with users who have commented on your post, and connect with expert groups as well.

Practice social listening

According to the survey, more than 49% of consumers use social networks to chat with friends, watch videos and buy products. Social listening is a strategy that involves monitoring and expanding your business based on what people say about you and your competitors.

For example, imagine more people having conversations in closed groups outside of your primary social media monitoring. For example, a group of customers talk about features that your product lacks. Join these discussions as well, but don't look at the feedback in a negative light. Instead, use it as an opportunity to demonstrate your commitment to users.

-bb-

  Zapracujte na reputaci vaší značky. Zde jsou 3 tipy, jak na to

  Vaše pověst je ovlivněna mnoha faktory, včetně primárních marketingových kanálů, jako jsou sociální sítě a e-mail. Přečtěte si pár doporučení, které vám pomohou pomoci při budování pozitivní pověsti vaší značky.

  Dokažte svou hodnotu

  Mnoho společností mluví o tom, co dělají, díky čemuž jsou skvělé, a tato strategie v některých případech funguje. Existuje ale několik způsobů, jak můžete svou hodnotu prokázat způsobem, který je pro vaše publikum hmatatelnější. Poskytovatelé SaaS by například mohli nabídnout ukázku funkcí, které jejich produkty nabízejí. Místo toho, abyste četli o tom, jak rychle může někdo pomocí vašeho softwaru vytvořit formulář, ukažte mu to.

  Dalším vynikajícím způsobem, jak zdůraznit vaši hodnotu, je zahrnout na vaše webové stránky reference zákazníků. Výzkumy ukazují, že reference zvyšují prodej budováním důkazu, což vede k důvěře a pozitivní pověsti. Ve skutečnosti mohou zvýšit konverzní poměr až o 270 %!

  Zapojte publikum online

  Pokud se publikem denně aktivně nezabýváte, přicházíte o obrovskou příležitost budovat si reputaci. Spotřebitelé očekávají, že online značky s nimi budou komunikovat na sociálních sítích, e-mailu a na webu.

  Povolte na svém webu nebo blogu komentáře a recenze u vašich příspěvků a na stránkách produktů. Zjistíte, že zapojení uživatelé pravděpodobně využijí tyto kontaktní body k rozhovoru s vaší značkou. Ujistěte se, že je váš tým připraven odpovědět na otázky a poděkovat za zpětnou vazbu. Sociální sítě jsou také vedle dalších kanálů základní platformou pro zapojení. Diskutujte si s uživateli, kteří okomentují váš příspěvek, a propojte se také s odbornými skupinami.

  Procvičte si sociální naslouchání

  Více než 49 % spotřebitelů podle výkumu používá sociální sítě k rozhovoru s přáteli, sledování videí a nakupování produktů. Sociální naslouchání je strategie, která zahrnuje monitorování a rozšiřování vašeho podnikání na základě toho, co lidé říkají o vás a vašich konkurentech.

  Představte si například, že více lidí vede konverzace v uzavřených skupinách mimo váš primární monitoring sociálních médií. V rámci této skupiny hovoří zákazníci třeba o funkcích, které vašemu produktu chybí. Zapojte se do těchto diskuzí také, avšak nedívejte se na zpětnou vazbu v negativním světle. Místo toho ji využijte jako příležitost k prokázání svého závazku vůči uživatelům.

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com