Your customers watch your every move

Vaši zákazníci sledují každý váš pohyb

Customers and potential clients in today's competitive world follow your every move. Even "little things" such as misleading addresses can fundamentally affect their view of you and your brand.

You may have an idea of ​​your strategy for gaining leads and retaining existing clients. You  continually follow trends, read various blogs, books, watch webinars and listen to podcasts, so that you are always one step ahead of clients. OK. However, while you're chasing the next sensation that will excite clients, there are still a few small details and activities that you should never forget:

 • Do you make ongoing acquisitions?
 • When you call potential customers from a mobile phone, do you have a good signal and are you in an quiet environment?
 • Is your sales story well understood by your customers?
 • Is your vocal expression and body language confident?
 • Do you act and sound like a trusted professional?
 • Do you listen to others?
 • Do you correct your written communication correctly?
 • Do you really pronounce the client's name and brand correctly?
 • Do you get to meetings on time?
 • Do you thank customers for their time?
 • Do you do customer research and prepare for each contact?
 • Do you have an agenda set up for each call with the client and other steps that will follow?
 • Do you take good notes?
 • Do you monitor the development of negotiations with your clients and make sure that the cooperation doesn't stagnate?
 • Do you keep your promises?
 • Do you send follow-up notes?
 • Are you polite and kind?
 • Do you give the same care and attention to existing clients who do not have demanding requirements or comments?
 • Do you keep your CRM up to date?
 • Do you start the day early and work all day?

Even the smallest details make a big difference. Always put a little more into cooperation and potential cooperation than you really have to, if you see the potential. Every week, set aside time for organization and administration in order to fine-tune the little things concerning relationships with your clients. This will keep you focused on key priorities and make customers feel like you're really there for them.

 

 

-bb-

  Vaši zákazníci sledují každý váš pohyb

  Zákazníci a potenciální klienti v dnešním konkurenčním světě sledují každý váš krok. I takové „drobnosti“, jako je například chybné oslovení může zásadně ovlivnit jejich pohled na vás a vaši značku.

  Možná, že máte představu o vaší strategii, jak si získat potenciální zákazníky a udržet stávající klienty. Neustále sledujete trendy, čtete různé blogy, knihy, zhlížíte webináře a posloucháte podcasty, abyste byli stále o krok napřed před klienty. V pořádku. Zatímco se však honíte za senzací, která klienty nadchne, je tu stále pár drobných detailů a činností, na které byste nikdy neměli zapomínat:

  • Děláte průběžně akvizici?
  • Když voláte potenciálním zákazníkům z mobilního telefonu, máte kvalitní signál a jste v nerušivém prostředí?
  • Je váš prodejní příběh dobře srozumitelný pro vaše zákazníky?
  • Je váš hlasový projev i řeč těla zdravě sebevědomý?
  • Působíte, jednání a zníte jako důvěryhodný profesionál?
  • Nasloucháte druhým?
  • Korektně korigujete svou písemnou komunikaci?
  • Vyslovujete skutečně správně jméno klienta a jeho značky?
  • Chodíte včas na schůzky?
  • Děkujete zákazníkům za jejich čas?
  • Děláte si průzkum zákazníka a přípravu na každý kontakt?
  • Máte pro každý hovor s klientem nastavený program a další kroky, které budou následovat?
  • Děláte si dobré poznámky?
  • Sledujete vývoj jednání u vašich klientů a dáváte pozor, aby spolupráce nestagnovala?
  • Dodržujete své sliby?
  • Posíláte následné poznámky?
  • Jste zdvořilí a laskaví?
  • Dáváte stejnou péči a pozornost i stávajícím klientům, kteří nemají náročné požadavky či připomínky?
  • Udržujete své CRM aktualizované?
  • Začínáte den brzy a pracujete celý den?

  I ty nejmenší detaily dělají ve výsledku velký rozdíl. Vždy do spolupráce i potenciální spolupráce dávejte trochu více, než ve skutečnosti musíte, pokud vidíte potenciál. Každý týden si vyhraďte čas na organizaci a administrativu, abyste doladili drobnosti, které ke vztahu s klienty náleží. Udržíte si tak pozornost na klíčových prioritách a zákazníci budou mít pocit, že jste tu skutečně pro ně.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy