Three psychological questions that recruiters like to ask at an interview

Tři psychologické otázky, které recruiteři rádi pokládají na pohovorech

A lot of HR specialists and managers still use the same old worn-out questions during interviews: “Where do you see yourself in five years?”, “What are your strengths and weaknesses?” You should be able to answer these questions automatically by now. However, it often happens that the recruiter is more savvy and might give you one of the following three questions that will really help them look into the depths of your personality.

What is the most important decision you made in the last six months, and how did you cope with it?”

According to The Balance, this is now an increasingly popular question. You should never say that you can't think of anything. This would make you seem like someone who isn't interested in the world around you, or not knowing about the consequences your decisions. Ideally, your answer should make it clear that you came to the conclusion through considering all aspects of the issue, and that you analysed a lot of data, rather than just your gut.

When was the last time someone got mad at you and how did you handle this situation?”

Here, the interviewer is interested in whether you have the ability to be self-reflective and self-critical. Describe the situation in which someone got angry at you, but don't focus on whose fault it all was, or try to blame everything on the other person. You should try to focus on how you handled the problem instead, and how you managed to make sure these situations are avoided in the future

When have you had to proceed in contradiction to the rules, why, and how did it all turn out?”

This is a very tricky question that seeks to answer whether you are able to react quickly and efficiently. It's not good if it seems like you always proceed according to pre-defined rules, even though the situation clearly requires a different solution. On the other hand, it's not good if you wilfully break the rules and only take them as a general guideline. There is a golden middle ground, of course. Ideally, you should mention a situation that made you consider whether the rules are correct, in the situation you chose a certain personalized compromise as a solution, and later you got back to the rules and made changes that will keep these precarious situations from happening again.

 

-mm-

  Tři psychologické otázky, které recruiteři rádi pokládají na pohovorech

  Velká část recruiterů a manažerů stále při pohovorech používá staré otřepané otázky. „Kde se vidíte za 5 let?“, „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“ Na tyto dotazy byste měli umět odpovědět už zcela automaticky. Často se ale stává, že personalista je osvícenější, a dá vám jednu z následujících tří otázek, které mu skutečně pomohou nahlédnout do vašeho vnitra a osobnosti.

  Jaké nejdůležitější rozhodnutí jste udělal/a za posledních 6 měsíců, a jak jste se s ním popral/a?“

  Podle The Balance se tento dotaz stává stále populárnějším. V žádném případě nesmíte říci, že nevíte, nebo že žádné nebylo. Tím byste dali najevo, že vás nezajímá svět okolo vás nebo že si neuvědomujete dopad svých rozhodnutí. V ideálním případě by měla odpověď dát najevo, že jste k rozhodnutí došli zvážením všech aspektů a že jste používali analýzu velkého množství dat, nikoliv pouze váš odhad.

  Kdy se na vás kdo kdy naposledy naštval a jak jste s touto situací vypořádal/a?“

  Zde tazatel zkoumá, jestli jste schopni sebereflexe a sebekritického myšlení. Popište situaci, kdy se na vás někdo nahněval, ale nesoustřeďte se na to, čí co byla vina, nebo se nesnažte vše negativní hodit na druhou osobu. Raději se soustřeďte na to, jak jste problém vyřešili a jak jste zajistili, aby se podobné situace neděly znovu.

  Kdy jste musel postupovat v rozporu s danými pravidly, proč a jak to celé dopadlo?“

  Jedná se o velmi zapeklitou otázku týkající se toho, jestli jste schopni rychle a účinně reagovat. Není dobré, pokud se ukáže, že vždy postupujete podle předem daných pravidel, i když situace zcela jasně vyžaduje jiné řešení. Stejně tak ale není dobře, pokud svévolně porušujete pravidla a berete je pouze jako obecný návod. Zlatý střed je samozřejmě někde mezi. V ideálním případě byste měli zmínit situaci, která vás přinutila k zamyšlení, zda jsou daná pravidla správná, v danou chvíli jste zvolili určité personalizované kompromisní řešení, a později jste se k pravidlům vrátili a učinili opatření, která podobným prekérním situacím zamezí.

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance