Traditional media are not dead, focus on an optichannel strategy

Tradiční média nejsou mrtvá, zaměřte se na optichannel strategii

We followed the data even before digital marketing appeared and analysis and statistics became a mantra. So why throw away traditional media and marketing channels? Here are some reasons why you shouldn't ignore them in your marketing strategy and how to evaluate their effectiveness.

Consider the average response rate. Printed direct mail has an average response rate of 4.9% to 9%. Answer for yourself how high the average conversion rate of your digital channels is, 0.7%? 1.33%?

On the other hand, print offers audience value only at the moment, while digital content can usually be received continuously by users or searched regardless of relevancy. The only thing that follows is that both traditional and digital media complement each other, and it is clear that the optimum combination of channels (optichannel) also includes marketing in the press.

The perspective on print marketing is changing

The conclusions of the extensive 2018 DMA Response Rate Report showed that 53% of Generation X representatives and 41% of the Millennials open and read printed catalogs. This doesn't sound like an inefficient waste of money and paper, according to a common idea that some marketers have when considering what media to include in their marketing mix.

In addition, the way to evaluate printing efficiency is gradually evolving. For example, with direct mailings and catalogs, this approach used to be much more linear. Catalogs were mailed, orders increased, and the revenue generated was attributed to this marketing tool, regardless of other marketing channels.

However, a catalog or a printed letter is no longer a channel in itself, it is a powerful driver that pushes customers online and into physical store locations. This is an example that gives valuable space to tell the brand's story overtly or through thematic product spreads.

Direct mail vs. catalog vs. retargeting

Direct mail must motivate consumers to do something immediately, usually with a compelling offer, while the catalog is intended to inspire and arouse desire. However, they are still "converters" for a certain action.

Then there's retargeting, which has the perfect ability to extract psychographic data along with behavioral data and connect with other activities to those users we know already know about the brand and are able to offer them the right product at the right time and at the right time. This is synergy.

How do we measure print results?

Print marketing is not particularly difficult to measure, the difficult part is the division of revenues from any multi-channel campaign. It is not easy to determine whether the key stimulus for the purchase for the customer was the email he received, an advertising campaign in the newspaper or on Facebook. The key is therefore a combination of web analysis and traditional channels with the involvement of time.

We can measure the degree of overlap - transactions that cover multiple channels - and then determine uniform rules for allocating overlaps between channels based on different attribution models (last contact, time breakdown, etc.). Due to all the variables, this can be different for each company.

Optichannel campaign

So how do you find the optimum marketing mix? As with all data-based activities, start with general industry-relevant data, make initial projections, then test and adjust. Also conduct market research, verify customer behavior, conduct online surveys. Then set up a strategy that includes the spectrum of channels that will intersect and test them.

Now you know how to do it. And the next time you start thinking about "cutting" the cost of printing to be able to pay for digital, remember that printing can be the one that arouses the awareness and interest of your potential customers and improves the results of any marketing mix.

 

-bb-

  Tradiční média nejsou mrtvá, zaměřte se na optichannel strategii

  Daty jsme se řídili ještě dříve, než se objevil digitální marketing a z analýz a statistik se stala mantra. Tak proč zahazovat tradiční média a marketingové kanály? Zde je pár důvodů, proč byste je ve své marketingové strategii neměli opomíjet, a jak jejich efektivitu vyhodnocovat.

  Pro příklad si vezměme průměrnou míru odezvy. Tištěný direct mail má průměrnou míru odezvy od 4,9 % do 9 %. Sami si odpovězte, jak vysoká je průměrná míra konverze u vašich digitálních kanálů. 0,7 %? 1,33 %?

  Na druhou stranu tisk nabízí publiku hodnotu jen nárazově, zatímco digitální obsah mohou uživatelé zpravidla přijímat průběžně nebo dohledávat bez ohledu na jeho aktuálnost. Z toho vyplývá jediné: tradiční i digitální média se vzájemně doplňují a je zřejmé, že optimální kombinace kanálů (optichannel) zahrnuje i marketing v tisku.

  Mění se úhel pohledu na tištěný marketing

  Ze závěrů rozsáhlého 2018 DMA Response Rate Report vyplynulo, že 53 % zástupců Generace X a 41 % Mileniálů otevírá a čte tištěnné katalogy. To úplně nezní jako neefektivní plýtvání náklady a papírem podle dnešní časté představy, kterou někteří marketéři mají, když zvažují, jaká média do svého marketingového mixu zapojí.

  Postupně se navíc vyvíjí i způsob vyhodnocování efektivity tisku. Např. u direct mailů a katalogů byl tento přístup dříve mnohem více lineární. Katalogy se poštou odeslaly, sledoval se nárůst objednávek a získané příjmy se přisoudily tomuto marketingovému nástroji. Bez ohledu na další marketingové kanály.

  Katalog nebo tištěný dopis ale už dnes není sám o sobě kanálem, je to silný ovladač, který tlačí zákazníky online a do míst fyzického obchodu. Jedná se o ukázku, která dává cenný prostor k vyprávění příběhu značky zjevně nebo pomocí tematických produktových spreadů.

  Přímá pošta vs. katalog vs. retargeting

  Direct mail musí motivovat spotřebitele, aby něco udělali okamžitě, obvykle s přesvědčivou nabídkou, zatímco katalog má inspirovat, vzbudit touhu. Stále jsou to však „převaděče“ k určité akci.

  Pak je tu retargeting, který má dokonalou schopnost vytěžit psychografická data společně s daty o chování a napojit se dalšími aktivitami na ty uživatele, o kterých víme, že už o značce vědí a jsme schopni jim nabídnout správný produkt ve správnou dobu a ve správný čas. To je synergie.

  Jak změříme výsledky tisku?

  Tištěný marketing není nijak zvlášť obtížně měřitelný, obtížnou součástí je dělení výnosů z jakékoli multikanálové kampaně. Není jednoduché určit, zda klíčovým podnětem ke koupi byl pro zákazníka email, který obdržel, reklamní kampaň v novinách nebo třeba na Facebooku.  Klíčem je proto kombinace analýzy webu a tradičních kanálů se zapojením časového hlediska..

  Můžeme změřit míru překrývání – transakce, které pokrývají více kanálů – a poté určit jednotná pravidla pro přidělování překrývání mezi kanály na základě různých atribučních modelů (poslední kontakt, časový rozpad atd.). Vzhledem ke všem proměnným se to může pro každou firmu lišit.

  Optichannel kampaně

  Jak tedy najdete optimální marketingový mix? Stejně jako u všech aktivit založených na datech začněte s obecnými daty relevantními pro dané odvětví, proveďte počáteční projekce, poté otestujte a upravujte. Proveďte také průzkum trhu, ověřte chování zákazníků, zrealizujte online průzkumy. Poté teprve nastavte strategii, která zahrne spektrum kanálů, které se budou prolínat a ty testujte.

  Nyní už víte, jak na to. A až příště začnete přemýšlet o „sekání“ nákladů na tisk, abyste byli schopni zaplatit digitál, pamatujte, že právě tisk může být ten, který vzbudí povědomí a zájem vašich potenciálních zákazníků a zlepšuje výsledky jakéhokoliv marketingového mixu.

   

  -bb-

  Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine