The status quo as the arch-enemy of sales: five tips on overcoming it.

Status quo coby největší nepřítel prodeje. 5 tipů, jak ho prolomit.

Many prospects have a subconscious fear of change, which is quite natural. Most of us are to a certain extent comfortable with the status quo, so it is no surprise many prospects refuse a business offer even if, objectively speaking, it would benefit them both financially and in other ways: simply they do not want in any way to change their current situation. Here are five tips on how to deal with conservative-minded prospects so you do not frighten them off with your proposals but instead manage to overcome their inclination towards the status quo.

These tips were published by Forbes.

Prove you are an expert

The client must feel they are in good hands. This is why you have to act like an experienced professional who will not let anybody down if things depend completely on them.

Avoid the word "new"

The word "new" evokes in conservative people the idea of your product being untested. So don't use this word at all. The same goes for similar words, such as "innovative", "unprecedented" or "advanced".

Talk openly about the prospect's fears

The worst concerns and problems are those which remain unexpressed and are left hanging in the air. Gain the prospect's trust by stating openly you have noticed certain doubts on their part and then discuss these fears with them.

Emphasise the option to withdraw

Conservative people do not like long-term commitments. That is why you should think up some option of withdrawing from the contract simply and without any need for explanations.

Compare the prospect to your other clients

This way the prospect will know they are in good hands because you have a lot of experience with the situation they are in.

 

-mm- 

  Status quo coby největší nepřítel prodeje. 5 tipů, jak ho prolomit.

  Mnoho potenciálních zákazníků má podvědomý strach ze změny. A je to zcela přirozené. Většina z nás je totiž do menší nebo větší míry komfortní ve statusu quo a není proto divu, že řada klientů na navrhovaný obchod nepřistoupí, i když by to pro ně bylo objektivně ekonomicky a jinak výhodné, a to čistě kvůli tomu, že nechtějí na své současné situaci nic měnit. Přinášíme vám pět tipů, jak při jednání s konzervativními zákazníky postupovat tak, abyste je svými návrhy nevylekali a abyste u nich prolomili zažitý komfort ze stávajícího statusu quo.

  Tyto tipy přinesl Forbes.

  Dokažte, že jste expert

  Klient musí cítit, že se svěřil do dobrých rukou. Proto musíte působit jako zkušení profesionálové, kteří nezklamou, pokud se věci nechají kompletně jenom na nich.  

  Nepoužívejte slova jako "nový"

  Slovo "novinka" u konzervativních lidí evokuje představu, že váš produkt je neprověřený. Proto ho vynechejte, a to spolu s příbuznými výrazy, jako "inovativní", "bezprecedentní" nebo "pokrokový".

  Mluvte o obavách klienta otevřeně

  Nejhorší jsou obavy a problémy, které zůstanou nevyřčeny a visí ve vzduchu. Získejte si klientovu důvěru tím, že otevřeně řeknete, že jste si všimli určitých pochybností ze strany klienta, a pak o těchto obavách se zákazníkem mluvte.

  Zdůrazněte možnost odstoupit

  Konzervativní lidé nemají rádi dlouhé závazky. Proto byste jim měli vymyslet nějakou možnost odstoupit od smlouvy, a to jednoduše a bez potřeby vysvětlení.

  Porovnejte klienta s jinými vašimi zákazníky

  Díky tomu bude potenciální klient vědět, že je v dobrých rukách, protože se situací, v jaké se nachází, máte bohaté zkušenosti.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com