Do you operate in the B2B segment? How well do you know your target audience?

Působíte v segmentu B2B? Jak dobře znáte své cílové publikum?

Many business managers assume that they really know the target group they are trying to communicate with. However, this image is often not correct and is reflected in the ineffectiveness of specific steps or campaigns. Try and make some changes. 

Brainstorming

Have the team think about the features that are shared by all the individuals who are most likely to buy your products. Are they in the same age group? What is their job position or competence? Also, focus on the common challenges, needs, or objections of these people. You can use the competition to find out what audience they are targeting and how they differ from your target audience.

Use a brand tracking tool

Get measurable and usable data about your audience. For example, if you measure your brand awareness, you can see if your ideal target audience really knows about you. In addition, you can see whether your target audience would really be willing to use your brand. Through in-depth research, you can also discover new audiences you hadn't thought about before.

Create a persona

A persona is a key member of your defined  target group. It can be a buyer, HR director or anyone else in the company, if it is a B2B segment. Once you know the characteristics, it is important to inform all team members so that you all really use the same strategy and communicate with the same person. You can also formulate the arguments needed to negotiate much better.

Start by addressing

Now that you know who you're targeting, it's time to start trying to reach them. Focus your efforts on the channels your target audience uses most often. You can make do with a telephone contact, an internet campaign, or participate in conferences and trade fairs that these people attend. Thanks to clearly identifying communication channels, you will significantly improve facilitating the entire process of addressing.

Continue watching

Keep track of and evaluate the success of your marketing efforts. The target audience can change or shift over time, so tracking them is a continuous job.

 

-bb-

  Působíte v segmentu B2B? Jak dobře znáte své cílové publikum?

  Mnoho manažerů firem předpokládá, že skutečně zná svou cílovou skupinu, se kterou se snaží komunikovat. Tento obraz ale nebývá často správný a odráží se v neefektivitě konkrétních kroků či kampaní. Udělejte změnu.

  Brainstorming

  Přemýšlejte v týmu o vlastnostech, které budou sdílet všichni jednotlivci, kteří s největší pravděpodobností koupí vaše produkty. Jsou ve stejné věkové skupině? Jaká je jejich pracovní pozice nebo kompetence? Zaměřte se i na běžné výzvy, potřeby nebo námitky těchto lidí. Můžete využít konkurenci, abyste zjistili, na jaké publikum cílí, a jak se liší od vaší cílové skupiny.

  Použijte nástroj pro sledování značky

  Získejte měřitelná a použitelná data o svém publiku. Budete-li například měřit povědomí o vaší značce, zjistíte, zda vaše ideální cílové publikum o vás skutečně ví. Kromě toho se ukáže, zda by vaše cílová skupina skutečně byla ochotna vaši značku využívat. Hloubkovým výzkumem můžete také objevit nová publika, o nichž jste prve neuvažovali. 

  Vytvořte si personu

  Persona je klíčový člen vaší cílové skupiny, kterého si definujete. Může to být nákupčí, personální ředitel nebo kdokoliv další ve firmě, jedná-li se o B2B segment. Jakmile znáte charakteristiku, je důležité informovat všechny členy týmu, abyste skutečně všichni postupovali stejně a komunikovali se stejnou osobou. Dokážete také mnohem lépe formulovat argumenty potřebné k vyjednávání.

  Začněte s oslovením

  Nyní, když víte, na koho míříte, je čas začít se je snažit oslovit. Zaměřte své úsilí na kanály, které vaše cílová skupina používá nejčastěji. Můžete si vystačit s telefonickým kontaktem, kampaní na internetu, anebo účastí na konferencích a veletrzích, které tito lidé navštěvují. Díky jasné identifikaci komunikačních kanálů si výrazně usnadníte celý proces oslovování.

  Pokračujte ve sledování

  Průběžně sledujte a vyhodnocujte, jak se daří vašemu marketingovému úsilí. Cílové publikum se může v průběhu času měnit nebo posouvat, takže jeho sledování je kontinuální prací.

   

  -bb-

   

   

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com