Why you must not avoid unpleasant topics during a meeting with a prospective client

Proč se nesmíte během schůzky s klientem vyhýbat nepříjemným tématům

Does it happen to you that a meeting with a prospect goes well, according to you, but you still eventually fail to close the deal? Or that a client seems positive all the time but eventually rejects the offer? Maybe you are avoiding unpleasant topics. And in this article, we will show you why that is not a good idea.

Ignoring unpleasant topics is not a good idea

We can see it all the time. Salespeople are smiling at a prospect ear to ear, they pretend that everything is 100 per cent correct and they ignore signals that the prospect has some serious doubts about certain things. Such cases usually end up with the offer being refused by the prospect, or with excuses and eventually fade out. Many sales reps try to avoid unpleasant elephants in the room during meetings, such as: “Why are you more expensive than most of your competition?”, “Why have I read negative reviews about you on the Internet?”, “Why have I not ever heard of you before?” But as a recent article published on the HubSpot blog states, a salesperson should in fact face these unsaid, unpleasant questions face to face.

A prospect will not ask you about certain things

Most customers have no problem sharing certain doubts about your offer with you. However, a large number of them do have a problem with telling you about some objections they have. A typical example might be the price. There are customers who tell you right away that they do not like the price. But many prospects tend to look for excuses and substitute problems when they disagree with the price. This makes it very difficult for the sales rep to detect the real reason that caused the unwillingness of the prospect.

Look for signals

Luckily for you, clients often give off many signals that you can, if you try, successfully detect. Especially if you know the most common questions and doubts your prospects usually have. If you give the price and the prospect visibly frowns and then says that they need to discuss the matter with their spouse at home or with their boss in their company, it is no good pretending you do not know what the problem is. Confront the client about the issue directly and be confident: “Yes, I know, the price is high. Quite frankly, our competition might offer a seemingly (I repeat seemingly) similar offer for a price about 30% lower. How many times I have heard this from prospects. But still, we have had XXX new, very satisfied clients in the past month. Why? Let me explain…”

If you will not confront burning questions directly and you will try to shrug them off, you are risking that you will alienate the prospect without learning what the real reason is.

 

-mm-

  Proč se nesmíte během schůzky s klientem vyhýbat nepříjemným tématům

  Stává se vám, že jednání s potenciálním klientem probíhá podle vás dobře, ale nakonec z obchodu stejně sejde? Že klient se tváří celou dobu pozitivně, ale nakonec se ukáže, že zájem nemá? Možná se vyhýbáte diskuzím na nepříjemná témata. A my si v tomto článku ukážeme, proč není radno to dělat.

  Ignorování nepříjemných témat se nevyplácí

  Vidíme to dnes a denně. Prodejci se na potenciálního klienta smějí od ucha k uchu, dělají, že vše je na 100 procent v pořádku a správně a ignorují signály o tom, že zákazník má o některých věcech vážné pochybnosti. Tyto případy pak většinou dopadají odmítnutím ze strany klienta, případně nějakými výmluvami a postupným vyšuměním. Řada prodejců se snaží vyhnout nepříjemným otázkám, které jsou při schůzce nasnadě, jako například: „Proč jste dražší než většina vaší konkurence?“, „Proč jsem o vás na internetu četl/a negativní reference?“, „Proč jsem o vás ještě nikdy neslyšel/a?“ Jak ale ve svém nedávném příspěvku uvádí blog společnosti HubSpot, prodejce by naopak měl tyto nevyřčené, palčivé otázky konfrontovat zpříma.

  Klient sám se na určité věci nezeptá

  Většina zákazníků nemá problém s tím vyjádřit určité dílčí pochybnosti o vaší nabídce. Mnoho z nich ale má problém s tím svěřit se s určitým typem obav. Typickým příkladem je například cena. Existují klienti, kteří vám rovnou řeknou, že taková cena se jim nelíbí. Spousta zákazníků ovšem při zjištění ceny hledá zástupné problémy a výmluvy. Pro prodejce je pak velmi těžké odhalit skutečný důvod, který se za neochotou klienta skrývá.

  Sledujte signály

  Naštěstí pro vás, klienti vysílají celou řadu signálů, které vy můžete při troše snahy poměrně úspěšně odhalovat. Zvláště pokud víte, jaké nejčastější otázky a pochyby vaše klienty nejčastěji trápí. Pokud sdělíte zákazníkovi cenu, ten se očividně ošije a následně řekne, že se o celé věci musí ještě poradit doma s partnerem nebo ve firmě s vedoucím, nemá cenu dělat, že nevíte, v čem je problém. Konfrontujte klienta s daným problémem přímo a působte sebevědomě: „Ano, vím, že cena je vysoká. Zcela upřímně, u konkurence vás zdánlivě (opakuju zdánlivě) podobná nabídka vyjde o cca 30% levněji. Kolikrát už jsem to od potenciálních zájemců slyšel. A i přesto máme za poslední měsíc XXX nových, velmi spokojených klientů. Proč? Hned vám to vysvětlím…“

  Pokud se nebudete palčivým otázkám věnovat přímo a budete se je snažit „zamluvit“, riskujete, že si zákazníka odcizíte a ten vaši nabídku odmítne, aniž byste se dozvěděli, co je tím skutečným důvodem.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog