Do you write direct e-mails? Use psychology to create them

Píšete direct maily? Využijte poznatky z psychologie k jejich tvorbě

Most marketers are well aware of the power of direct marketing today. In any case, it is an art to compose a high-quality message that will interest the recipient of the e-mail. Have you ever thought about how you could incorporate psychological knowledge into your strategy to get the most out of this tool? Take a look at some of the useful practices.

Loyal customers

 • Create a special offer for your loyal customers based on their past purchase history.
 • Offer customers a complementary product to their latest order.
 • Let customers know how important they are to you and that you care about them.

Potential customers

 • Be very honest and transparent when communicating with potential customers.
 • Find out as much as you can about their purchasing behavior and life events, so you can reach out to them with the service they really need when they're likely to use it.

A trusted source

 • Provide information and opportunities for people to help others. This is a great way to show people that you don't just care about business, but that you care about others too. This will help you build responsible brand status.

The human brain works subconsciously most of the time. If you can create a good strategy that allows you to penetrate subconscious decisions, you can generate a greater response from the recipients of your direct e-111mail. When preparing them, also consider the following:

 • Relevant emotional triggers: both men and women need emotional involvement for direct e-mail to work. This requires the use of good emotional copy and visuals. Segmentation can help you target the right people with the right texts and images. Don't underestimate the power of preparation.
 • User overload: the brain cannot process too much information at once. Make sure the content of the mailing is clear, concise and understandable without unnecessary extra words and pictures.
 • Interesting fact: the brain likes puzzles and humor. Use these suggestions in a simplified form for easier understanding.q
 • Understanding the audience: for example, if your audience is primarily women, engage empathy. Women are more likely to respond to specific faces, and also respond well to images of group and community activities and, of course, to infants. Surveys also show that they pay close attention to reports and incentives that make life easier or offer awards in some way. Study your target group in advance.

Be aware that an e-mail message that is too complex is likely to be ignored by the brain. However, there are ways to simplify your texts and visuals to attract attention and achieve results. Here are two extra tips to get their attention:

 • Novelty: our brains are trained to look for something new and cool. New information or visuals can really help you stand out in their inbox.
 • Eye contact: people are social beings. Using images of people or animals, ideally with direct eye contact, attract  attention.

Do you already know which of the findings you will use in your next direct e-mail?

 

 

-bb-

  Píšete direct maily? Využijte poznatky z psychologie k jejich tvorbě

  Většina marketérů a obchodníků si je dobře vědoma síly přímého marketingu v dnešní době. Sestavit kvalitní sdělení, které příjemce mailu zaujme, je každopádně umění. Už jste přemýšleli o tom, jak byste do vaší strategie dokázali začlenit psychologické poznatky, abyste dokázali vytěžit z tohoto nástroje maximum? Podívejte se na některé z využitelných praktik.

  Věrní zákazníci

  • Vytvořte speciální nabídku pro své věrné zákazníky na základě historie nákupů v minulosti.
  • Nabídněte zákazníkům komplementární produkt k jejich poslední objednávce, který by mohli chtít.
  • Dejte zákazníkům najevo, jak jsou pro vás důležití a že vám na nich záleží.

  Potenciální zákazníci

  • Buďte velmi upřímní a transparentní při komunikaci s potenciálními zákazníky.
  • Zjistěte si maximum o kupním chování a životních událostech potenciálních zákazníků, abyste je dokázali oslovit službou, kterou skutečně potřebují a v momentě, kdy je pravděpodobné, že ji i využijí.

  Důvěryhodný zdroj

  • Poskytněte potřebné informace a možnosti, jak mohou lidé pomáhat druhým – je to skvělý způsob, jak ukázat lidem, že vám záleží nejen na byznysu, ale že pečujete i o druhé. Pomůže vám to vybudovat status odpovědné značky.

  Lidský mozek dělá většinu práce nevědomě. Pokud dokážete vytvořit dobrou strategii, která umožní proniknout do podvědomých rozhodnutí, můžete generovat i větší odezvu příjemců vašich direct mailů. Při jejich přípravě zvažte také následující:

  • Relevantní emocionální spouštěče: jak muži, tak ženy potřebují emoční zapojení, aby mohl direct mail fungovat. To vyžaduje použití dobré emoční copy i vizuály. Segmentace vám může pomoci zacílit na správné lidi správnými texty i obrázky. Nepodceňte sílu přípravy.
  • Přetížení uživatele: mozek nemůže naráz zpracovávat příliš mnoho informací. Ujistěte se, že je obsah mailingu přehledný, stručný a srozumitelný bez zbytečných slov a obrazů navíc.
  • Zajímavost: mozek má rád hádanky a humor. Pokud použijete tyto podněty ve zjednodušené podobě pro snazší porozumění.
  • Pochopení publika: pokud například vaše publikum tvoří především ženy, zapojte empatii. Ženy mají například větší tendenci reagovat na konkrétní tváře a reagují také dobře na obrázky skupinových a komunitních aktivit a samozřejmě také na kojence. Průzkumy také ukazují, že věnují zvýšenou pozornost zprávám a pobídkám, které určitým způsobem usnadňují život nebo nabízí ocenění. Nastudujte si vaši cílovou skupinu předem.

  Vězte, že příliš složitá e-mailová zpráva bude mozkem pravděpodobně ignorována. Existují však způsoby, jak zjednodušit vaše texty a vizuály, aby upoutaly pozornost a dosáhly výsledků. Zde jsou dva tipy navíc, jak upoutat pozornost:

  • Novost: naše mozky jsou vyškoleny, aby hledaly něco nového a cool. Nová informace nebo vizuál vám může opravdu pomoci vyniknout v poštovní schránce.
  • Kontakt s očima: lidé jsou sociální bytosti. Obrázky lidí nebo zvířat ideálně v přímém očním kontaktu poutají pozornost.

  Už víte, který z poznatků využijete do vašeho příštího direct mailu?

   

   

  -bb-

  Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine