Five tips for your conversion strategy

Pět tipů pro vaše konverzní strategie

Do you feel that most strategies in online marketing, full of available data, are based on achieving something "more"? However, the real added value may be something completely different.

You can get ten times more traffic on your site, five times more average session duration, twenty times more impressions ... but if none of this leads to the conversion you need, then what's the point? In order keep growing  your brand, you need to focus on conversion rate optimization (CRO) across SEO, PPC, social media, email, and beyond. Here are five tips for building relevant conversion campaigns:

Work with data meaningfully

Immerse yourself in Google Analytics (GA) to find your conversion opportunities. See where and how visitors come to your site and where they spend the most / least time. The starting point should be sites with the most consistent traffic possible.

 • Do you have goals set for this site in GA?
 • Do you have calls for action on this site?
 • Does it keep your user's content on this site and move it further along the customer's path?

Understand these metrics to effectively measure conversion success.

Give each page a goal

Before you create a new page on your site, ask yourself: What do I want my customer to do? Should he fill out the form? Download eBook? Schedule an appointment? Not every conversion needs to be a sale, but there has to be a goal which you can convert in order to measure.

Pretend that any page you create - from a blog post to a product overview - is the only page a visitor sees, and give it a goal you can track, measure, and optimize over time.

Reduce friction surfaces

Once you have your goal in mind, you want to reduce or eliminate any friction that can hamper the customer in fulfilling it. For example, it could be a broken button, a website that isn't optimized for mobile devices, a link that doesn't work, etc. Ask yourself:

 • Do my pictures or videos inspire trust and increase the clarity of the words on the page?
 • Does each part of my site build on the previous part?
 • Are my tone and message consistent from page title to footer?
 • Do we have clear calls for action?
  Create each page with an obvious purpose and get independent feedback on it.

It depends on the context of the audience

If you try to talk to everyone, you won't end up talking to anyone. For example, if you find that the vast majority of impressions on your site or landing page come from women aged 24-44, this should reflect the context of your site. Using context, language, and messages that emotionally connect and resonate with this audience can make a big difference when it comes to conversions.

Be factual

If a visitor is on your site, they are interested. Now you just have to offer them something to jump on. Show them your solutions, prove your worth with examples or reviews, give them an offer they can't turn down, and ask for action. You don't have to be intrusive, but try to be concise.

 

No matter what campaign you're running, conversion should be at its core. It doesn't matter if you have a non-profit or a billion-dollar company. Without conversions, growth is impossible. So don't just try to get the audience's attention, try to get them to a specific event.

 

-bb-

  Pět tipů pro vaše konverzní strategie

  Také máte pocit, že většina stávajících strategií v online marketingu plném dostupných dat je založena na tom, abyste dosáhli něčeho „více“? Skutečná přidaná hodnota ale může spočívat v něčem úplně jiném.

  Na svém webu můžete získat 10krát větší provoz, 5krát větší průměrnou dobu trvání relace, 20krát více zobrazení ... ale pokud nic z toho nevede ke konverzi, kterou potřebujete, tak k čemu to je? Chcete-li růst a rozšiřovat svou značku, musíte se soustředit na optimalizaci konverzních poměrů (CRO) napříč SEO, PPC, sociálními médii, e-mailem i mimo něj. Zde je pět tipů, jak sestavit relevantní konverzní kampaně:

  Pracujte s daty smysluplně

  Ponořte se do Google Analytics (GA), abyste našli své příležitosti ke konverzi. Podívejte se, kudy a jak vaši návštěvníci přicházejí na váš web a kde tráví na webu nejvíce/nejméně času. Výchozím bodem by měly být stránky s co nejkonzistentnějším provozem.

  • Máte pro tyto stránky v GA nastaveny cíle?
  • Máte na těchto stránkách výzvy k akci?
  • Udržuje váš obsah uživatele na těchto stránkách a posouvá je dále na cestě zákazníka?

  Pochopte tato měřítka, abyste mohli efektivně měřit úspěšnost konverzí.

  Dejte každé stránce cíl

  Než na svém webu vytvoříte nové stránky, zeptejte se sami sebe: Co chci, aby udělal můj zákazník? Měl by vyplnit formulář? Stáhnout e-knihu? Naplánovat schůzku? Ne každá konverze musí být prodejem, ale musí existovat cíl, pro který můžete provést konverzi, abyste mohli měřit.

  Předstírejte, že jakákoli stránka, kterou vytváříte – od blogového příspěvku po přehled produktů – je jedinou stránkou, kterou návštěvník uvidí, a dejte jí cíl který můžete v průběhu času sledovat, měřit a optimalizovat.

  Zmenšete třecí plochy

  Jakmile máte na mysli svůj cíl, chcete snížit nebo eliminovat jakékoli tření, které může zákazníka brzdit v jeho naplnění. Například se může jednat o nefunkční tlačítko, web, který není optimalizovaný pro mobilní zařízení, odkaz, který nefunguje apod. Zeptejte se sami sebe:

  • Vytvářejí mé obrázky nebo videa důvěru a zvyšují jasnost slov na stránce?
  • Navazuje každá část mé stránky na předchozí část?
  • Jsou můj tón a sdělení konzistentní od názvu stránky k jejímu zápatí?
  • Máme nastaveny jasné výzvy k akci?

  Vytvořte každou stránku se zřejmým účelem a získejte na ni nezávislou zpětnou vazbu.

  Na kontextu publika záleží

  Pokud se snažíte mluvit s každým, nakonec nebudete mluvit s nikým. Pokud například zjistíte, že velká většina zobrazení vašeho webu nebo vstupní stránky pochází od žen ve věku 24–44 let, měl by to odrážet kontext vašeho webu. Používání kontextu, jazyka a zpráv, které se emocionálně spojují a rezonují s tímto publikem, může být velkým rozdílem, pokud jde o konverze.

  Buďte věcní

  Pokud se návštěvník nachází na vaší stránce, má zájem. Teď mu musíte už jen nabídnout něco, po čem skočí. Ukažte jim svá řešení, prokažte svou hodnotu příklady nebo recenzemi, dejte jim nabídku, kterou nemohou odmítnout, a požádejte o akci. Nemusíte být dotěrní, ale snažte se být struční.

   

  Bez ohledu na to, jakou kampaň vedete, měla by být konverze v jejím jádru. Nezáleží na tom, zda máte neziskovou nebo miliardovou společnost. Bez konverzí je růst nemožný. Nesnažte se tedy jen o pozornost publika, snažte se jej přimět ke konkrétní akci.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com