Five tips on how to master “networking” and successfully expand your contact network

Pět tipů, jak se stát mistrem „networkingu“ a úspěšně rozšiřovat svoji síť kontaktů

What does the English term “networking” actually mean? There is no exact Czech equivalent. Simply put, it is establishing new contacts, not just for subsequent direct sales, but also for the purpose of business partnership, establishing cooperation and generally expanding one's network of business acquaintances. Networking usually takes place face-to-face, be it at various events, conferences, organized networking meetings, etc. Though professional networks, such as LinkedIn, have enabled virtual networking as well, the impact of this form of networking is imperceptible compared to the real-world form. Here are five tips on how to master networking and successfully expand your contact network

Talk is silver, silence is gold

Many people make so much effort to say something smart and interesting when they're trying to impress a prospect or business partner that they forget to listen. Be an active listener, ask complementary questions and take an interest in the other person.

Keep eye contact

When establishing new business relationships, remember that you have to keep intensive eye contact. Otherwise, you'll seem untrustworthy.

Don't forget to smile

As the HubSpot blog states, smiling is the simplest and most comprehensible way of letting someone know that you're interested in them, in making a conversation or in establishing cooperation.

Have an elevator pitch ready

This term describes a line which you could use to explain, in an interesting and easy-to-understand way, what it is that you do and why anyone should pay attention to you. The term derives from an idea that this speech should be so short and interesting that you would be able to engage a prospect during a ride in an elevator.

Don't spend too much time on small talk

Talking informally about things not related to work are an ideal way to start an interaction with a person that you've just met, but don't keep chatting for too long. Remember why you came and what your want to accomplish, and after some time switch to a fruitful, useful conversation.

 

-mm-

  Pět tipů, jak se stát mistrem „networkingu“ a úspěšně rozšiřovat svoji síť kontaktů

  Co vlastně znamená anglický výraz „networking“? V češtině pro něj není stoprocentní ekvivalent. Zjednodušeně se jedná o navazování kontaktů, ne však pouze pro následný přímý prodej, ale i za účelem obchodního partnerství, navázání spolupráce a obecného rozvíjení sítě osobních kontaktů. Networking se nejčastěji odehrává formou osobního setkání, a to na různých eventech, konferencích, řízených obchodních jednáních, apod. Profesní sítě, jako třeba LinkedIn, umožnily networking provádět i virtuálně – nicméně výsledky této formy networkingu jsou oproti reálnému setkání zanedbatelné. Zde je několik tipů, jak se stát mistrem „networkingu“ a úspěšně rozšiřovat svoji síť kontaktů.

  Méně mluvte a více naslouchejte

  Mnoho lidí snažících se o zapůsobení na potenciálního klienta/obchodního partnera dává tolik energie do toho, aby říkali něco chytrého a zajímavého, že zapomínají naslouchat. Aktivně poslouchejte, pokládejte doplňující otázky a zajímejte se o druhého.

  Udržujte oční kontakt

  Při navazování nové obchodní známosti myslete na to, že musíte udržovat intenzivní oční kontakt, jinak budete působit nedůvěryhodně.

  Nezapomeňte se usmívat

  Jak uvádí blog společnosti HubSpot, úsměv je ten nejjednodušší a nejsrozumitelnější způsob, jak dát někomu najevo, že se o něj zajímáte a máte zájem o navázání konverzace či spolupráce.

  Mějte připravený „elevator pitch“

  Tímto výrazem se označuje replika, kterou zajímavě a srozumitelně klientovi vysvětlíte, v čem spočívá vaše práce a proč byste měl/a někoho zajímat. Název pochází z představy, že by se mělo jednat o proslov, který je tak krátký a zajímavý, že jím dovedete zaujmout potenciálního zákazníka během jízdy ve výtahu.

  Nezůstávejte příliš dlouho u „small talku“

  Neformální konverzace o nepracovních věcech je ideálním začátkem komunikace s člověkem, kterého jste právě nově poznali, ovšem nezdržujte se u této formy hovoru příliš dlouho. Pamatujte, proč na akci jste a jaké jsou vaše cíle, a po nějaké době přejděte k plodnému a přínosnému hovoru.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog