What do prospects most dislike about salespeople? How can you avoid these bad habits??

Co klientům na obchodnících nejvíc vadí? A jak se takovému chování vyhnout?

Many people who are annoying to the people around them are not aware of their negative traits. The same goes for businesspeople. A lot of them make clients react in a negative way. However, it might be just several traits, that when eliminated,  can significantly improve communication between the salesperson and his or her clients. Here are four things that clients often find annoying about businesspeople, and also several tips on how to avoid such annoying behaviour.

Being too pushy and aggressive

According to a LinkedIn Pulse article, aggressive sales methods are very unpopular with clients. Salespeople often do it unknowingly, or they are not able to realize what a negative impact these methods have on their overall performance. Do not try to sell at any price and do not use overused or aggressive methods.

Insufficient expertise in the field

If you are approaching leading companies in a certain sector but you have no clue how these companies work and what problems they are currently dealing with, you can expect the prospects to be annoyed. If the client sees that you are not interested in his or her problems and you are just pushing your product, something is wrong.

Inability or unwillingness to listen

Many salespeople work according to a strict script. Though certain pre-defined outlines and scripts are important and efficient, they might become a problem if the salesperson uses them blindly without listening to the prospect. When the client tells you something and you reply with something that contradicts what he/she requests, you will get nowhere with the customer.

Using expressions that the prospect does not understand

When communicating with a prospect you must adapt to them. Businesspeople who use sales jargon no matter how the client reacts can expect rejection on the part of the customer. The reason is that if a prospect does not understand something, he or she will never agree to the sale.

 

-mm-

  Co klientům na obchodnících nejvíc vadí? A jak se takovému chování vyhnout?

  Mnoho lidí, kteří jsou vůči svému okolí otravní, si často ani své nepříjemné vlastnosti neuvědomují. Stejné je to u obchodníků. Řada z nich vyvolává v zákaznících negativní reakce. Přitom však může jít pouze o několik vlastností, které když se eliminují, komunikace mezi daným prodejcem a jeho klienty se může výrazně zlepšit. Zde jsou čtyři věci, které klienty na obchodních často štvou. A také několik tipů, jak se takovému chování vyhnout.

  Přílišný nátlak či agresivní prodejní praktiky

  Dle článku na serveru LinkedIn Pulse jsou agresivní prodejní praktiky velmi nepopulární mezi klienty. Prodejci se jich často dopouštějí nevědomky nebo si nejsou schopni uvědomit, jak moc negativní dopad na jejich celkovou práci tyto praktiky mají. Nesnažte se prodávat za každou cenu a nepoužívejte otřepané či agresivní praktiky.

  Nedostatečná expertiza v daném oboru

  Jestliže jednáte s významnými firmami v rámci určitého oboru a nemáte nejmenší tušení, jak dané firmy fungují a co momentálně řeší za problémy, můžete očekávat, že tím zákazníky skutečně otrávíte. Pokud klient vidí, že se vůbec nezajímáte o to, jaké jsou jeho problémy, a pouze se mu snažíte vnutit váš produkt, není to dobře.

  Neochota nebo neschopnost naslouchat

  Mnoho prodejců pracuje podle striktního scénáře. I přestože jsou určité předem definované osnovy a postupy důležité a funkční, stávají se problémem, pokud je obchodník používá zcela slepě a vůbec nenaslouchá klientovi. Jestliže vám zákazník něco řekne a vy odpovíte něčím, co je zcela v rozporu s tím, co klient požaduje, nikam se s daným zákazníkem nedostanete.

  Používání výrazů, kterým klient nerozumí

  Při komunikaci je nutné přizpůsobit se klientovi. Obchodníci, kteří používají prodejní žargon nehledě na to, s jakým úspěchem se to setkává u klienta, můžou očekávat příkré odmítnutí ze strany zákazníka. A to proto, že pokud klient něčemu nerozumí, na uzavření obchodu jednoduše nepřistoupí.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky