So what if you're an older salesperson? It has its benefits

Co když jste prodejce vyššího věku? Má to i své výhody

We usually imagine the typical salesperson as a young man, ambitious and energetic. Older sales reps are often not even invited to interviews. However, this is a big mistake because older salespeople surpass their younger colleagues in certain fields due to their age and experience.

Customer trust 

As a LinkedIn Pulse article states, it can be generally stated that people (especially prospects) often trust older people more than they trust young, often inexperienced business reps. A mature salesperson automatically provides certain solidity and trustworthiness to any offer. What must be taken into consideration, of course, is the field of business in which the company is engaged. If we're talking about a new start-up, whose target audience consists of adolescents and youngsters, the age of its sales rep should probably be close to the age of the ideal client.

A different perspective

Though younger people are often thought of as more creative, more innovative and more adaptable to new environments, an older colleague usually has a lot of practical experience from various fields that others lack. They also probably grew up in a different era than their colleagues, under different circumstances and in a different environment altogether, which is why this person can provide insight that even the most creative young people would not be able to come up with.

New face in the team

Ideally, the team manager should not try to fill all the sales slots with people of the same type as themselves. It's better if the sales team consists of different types of people. Specific cases and tasks can then be distributed according to what the individual reps specialize in. An older person in a team may then specialize in many things, such as dealing with older prospects or with conservative clients who prefer tradition over innovation.

 

-mm-

 

  Co když jste prodejce vyššího věku? Má to i své výhody

  Jako typického prodejce si většinou představíme spíše člověka mladšího věku, ambiciózního a energického. Obchodní zástupci staršího věku nejsou často ani zváni na pohovory. Přitom je to velká chyba, jelikož starší prodejci mají díky svému věku a zkušenostem nad svými mladšími kolegy v určitých věcech navrch.

  Důvěra klientů

  Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, obecně platí, že lidé (tím myslíme především potenciální zákazníky) mají ve starší lidi často větší důvěru, než v mladé, často nezkušené obchodníky. Vyšší věk obchodního zástupce dává automaticky nabídce určitou solidnost a důvěryhodnost. Je zde samozřejmě potřeba brát v potaz odvětví, kterému se daná firma věnuje. Jestliže bychom se bavili o novém start-upu, jehož cílovou skupinou jsou adolescenti a mladí lidé, firmu by měli zřejmě zastupovat lidé bližší věku ideálních klientů.

  Jiná perspektiva

  I přestože jsou mladí lidé většinou považováni za kreativnější, inovativnější a adaptabilnější novým prostředím, starší kolega si sebou většinou do nové práce přináší celou řadu praktických zkušeností z různých oborů, které ostatním chybí. Daný člověk také pravděpodobně vyrůstal v jiné době, než jeho kolegové, za jiných okolností a v různých jiných prostředích, proto může přinést do věcí vhled, který by ani nejkreativnější mladé jedince nemusel nutně napadnout.

  Nová posila do týmu

  Ideálně by se vedoucí obchodního týmu neměl snažit obsadit všechny prodejní pozice k obrazu svému, tedy stejným typem obchodníka, jako je on sám. Je dobré, když se prodejní tým skládá z různých typů lidí. Specifické případy a úkoly se pak mohou rozdělovat podle toho, kdo se na co hodí. Starší kolega v týmu se pak může specializovat na celou řadu věcí, jako jednání se staršími klienty nebo s konzervativními zákazníky, kteří spíše dají na tradici než na inovace.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky