B2B Product Marketing: Why Is It So Important?

B2B produktový marketing: Proč je tak důležitý?

Many entrepreneurs do not have a complete overview of what B2B product marketing involves and how to capture it. If you would like to  become more knowledgeable, then read the following article.

Product marketing lies at the intersection of product, marketing and sales, fulfilling the different needs for each of these departments. In essence, product marketing fills the gaps that exist between what a product team creates, what a marketing team says and what a sales team sells, and anything else associated with leveraging the investment a company makes in creating new products.

Take a look at three selected scenarios where good product marketing would be useful:

Scenario 1: Product repair

Let's say your technical team has spent months solving a performance issue that some major clients have complained about. But when the repair was complete, neither the store nor the customers knew about it.

Solution: A product marketer who works in a product team would be aware that key features or fixes are being delivered. This person would then develop the right communication strategy commensurate with the importance of the change. Reporting could take many forms, including internal communication, social media reporting, or a customer success plan that increases customer retention and helps sales close deals.

Scenario 2: Communicating new functions

Your company is launching a version of a product with lots of new integrations and enhancements. The feature that actually arouses the most interest and excitement was paradoxically the simplest implementation in the product.

Solution: The product marketer must understand the market well enough to know - sometimes even better than the product team - what will "impress" customers. They will know this if they keep in touch with the sales team regularly and have direct experience of product interaction with real customers. They also design communication plans and product launches based on product values ​​that really interest customers, instead of where the company has spent the most development effort.

Scenario 3: Generating demand

Your salespeople keep saying that they need more demand leads and that their work is hard because "competitor X does Y" or "we need feature X for our product." Meanwhile, marketing maintains communication channels, creates content and campaigns to promote leads, but at the same time, they don't feel certain that all activities lead to the desired generation of higher demand.

Solution: Sales productivity is all about sales ability, not demand leadership. A good product marketer knows that this can include a wide range of activities and formats, including training, creating question and answer videos, sample deployment plans distributed according to expected sales, competing responses, and more.

They then document and train sales according to the simplest demand generation procedure that has proven itself in tests. This procedure then passes into the marketing mix, where marketers strengthen those channels and tools that prove to be the most effective.

 

Not sure if your company is ready for a quality product marketing strategy? If you have a product, you are ready. It's dynamic work, especially in fast-growing societies, so you need a truly far-sighted person to take on this role. As needs, organizations, and problems change, so does work. Product marketing is an important part of your processes, so make sure you use the best methods and the best people you find to fulfill this key role.

 

-bb-

  B2B produktový marketing: Proč je tak důležitý?

  Mnoho podnikatelů nemá úplný přehled o tom, co zahrnuje marketing produktů v segmentu B2B a jak jej podchytit. Pokud byste si rádi rozšířili povědomí o této oblasti, pak si přečtěte následující článek.

  Produktový marketing leží na průniku produktu, marketingu a prodeje, naplňuje různé potřeby pro každé z těchto oddělení. Produktový marketing de facto zaplňuje mezery, které existují mezi tím, co vytváří produktový tým, tím, co říká marketingový tým a tím, co prodává prodejní tým, a čímkoli dalším spojeným s využitím investic, které společnost vynakládá při vytváření nových produktů.

  Podívejte se na tři vybrané scénáře, kde by byl dobrý produktový marketing užitečný:

  Scénář 1: Oprava produktu

  Řekněme, že váš technický tým strávil měsíce řešením problému s výkonem, na který si někteří významní klienti stěžovali. Ale když byla oprava hotova, obchod ani zákazníci o tom nevěděli.

  Řešení: Produktový marketér, který funguje v rámci produktového týmu by si byl vědom toho, že jsou dodávány klíčové funkce nebo opravy. Tato osoba by poté vyvinula správnou komunikační strategii odpovídající důležitosti změn. Zprávy by mohly mít mnoho podob, včetně interní komunikace, zpravodajství na sociálních médiích nebo plánu dosahování úspěchu u zákazníka, který zvyšuje retenci zákazníků a pomáhá prodejům uzavřít obchody.

  Scénář 2: Komunikace nových funkcí

  Vaše společnost uvádí na trh verzi produktu se spoustou nových integrací a vylepšení. Funkce, která ve skutečnosti budí největší zájem a rozruch byla paradoxně nejjednodušší implementací v produktu.

  Řešení: Produktový marketér musí rozumět trhu dostatečně dobře, aby věděl – někdy dokonce lépe než produktový tým -, co „ohromí“ zákazníky. Bude to vědět, pokud bude v neustálém kontaktu s prodejním týmem a mít přímou zkušenost z interakce produktu se skutečnými zákazníky. Navrhne komunikační plány a uvedení produktu na trh podle hodnot produktu, které skutečně zákazníky zajímají, namísto toho, na čem firma strávila nejvíce úsilí při vývoji.

  Scénář 3: Generování poptávky

  Vaši prodejci stále říkají, že potřebují více poptávkových leadů a že je jejich práce těžká, protože „konkurent X dělá Y“ nebo „potřebujeme funkci X pro náš produkt.“ Mezitím marketing udržuje komunikační kanály, vytváří obsah i kampaně na podporování leadů, ale nikdo přitom necítí jistotu, že veškerá činnost vede ke kýženému generování vyšší poptávky.

  Řešení: Produktivita prodeje je o prodejní schopnosti, nikoli o poptávkových leadech. Dobrý produktový marketingový pracovník ví, že to může zahrnovat širokou škálu aktivit a formátů, včetně školení, tvorby videí s otázkami a odpověďmi, ukázkových plánů zavádění distribuovaných podle očekávaných prodejů, konkurenčních odpovědí aj.

  Následně dokumentuje a školí prodej podle nejjednoduššího postupu pro generování poptávky, který se osvědčil v testech. Tento postup následně přechází i do marketingového mixu, kde marketéři posilují ty kanály a nástroje, které se projevují jako nejefektivnější.

   

  Nejste si jisti, zda je vaše společnost připravena na kvalitní produktovou marketingovou strategii? Pokud máte produkt, jste připraveni. Je to dynamická práce, zejména v rychle se rozvíjejících společnostech, a tedy potřebujete skutečně prozíravého člověka, který tuto roli zastane. Jak se mění potřeby, organizace a problémy, mění se i práce. Produktový marketing je důležitou součástí vašich procesů, proto se ujistěte, že využíváte nejlepší metody a nejlepší lidi, které najdete, abyste naplnili tuto klíčovou roli.

   

  -bb-

  Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine