5 strategies for effective lead generation

5 strategií pro efektivní generování leadů

Many companies are looking for quick and easy ways to reach new prospects or users. Effective work with so-called leads (lead generation marketing) is one of the most effective methods.

Leads in Internet marketing refers to a potential customer who has shown interest in an offer in some way (for example, responded to an advertisement or clicked on a banner). Some sources also characterize a lead as the type of conversion or contact left by the user, and that there is a good chance that the user will be able to transfer it to the customer. Here are some tips that can help you get more leads and thus potentially increase your sales.

Email marketing

Implementing email campaigns has proven to be an effective way to do business, especially when the emails are personalized. As soon as you define the target group and they agree to receive business communication, you can set up a newsletter plan and use their username. Customers can be continuously informed not only about your business activities, but you can also offer useful added value - for example, tips, news and recommendations. Remember to always use a call to action.

Social media marketing

This is perhaps the most effective technique today for generating potential customers, especially if you run an online store. Over the years, these platforms have experienced tremendous opportunities for active users to benefit from companies. If you already have a platform and share your content, don't forget, where possible, to focus on targeted remarketing to users who already know your business. This method is usually more effective than constantly reaching out to new users.

Valuable informative content

The quality of the content you put on your website, blog or (re)marketing campaign plays a role in generating potential customers. If you want to attract and entice visitors to your site, give them reasons to leave a contact or buy directly. Quality content has the opportunity to increase your company's search engine rankings and organically give you a higher position.  Don't limit yourself to only sharing articles and blog posts. Share valuable images, infographics, white papers, presentations, e-pages, instructions, etc.

Refferal programs

Over time, these techniques have proven to be particularly effective for small and medium-sized enterprises. Create a referral program that rewards customers who refer your brand to friends and family.

Guest posting

Guest posting on specialized sites with backlinks to your site is another proven technique for generating leads. It not only brings more users to your site, but also increases your search engine rankings. Just be sure only to post on quality sites.

 

-bb-

  5 strategií pro efektivní generování leadů

  Mnoho firem neustále hledá efektivní a rychlé způsoby, které jim pomohou oslovit a získat nové potenciálních zákazníky nebo uživatele. Efektivní práce s tzv. leady (lead generation marketing) je jednou z velmi účinných metod.

  Lead v rámci internetového marketingu označuje potenciálního zákazníka, který určitým způsobem projevil zájem o nabídku (například zareagoval na reklamu nebo klikl na banner). Některé zdroje také charakterizují lead jako druh konverze nebo kontakt, který uživatel zanechal a je u něj velká šance, že se jej podaří převést na zákazníka. Zde je pár tipů, které vám mohou pomoci získat více leadů, a tím i potenciálně zvýšit vaše prodeje.

  Emailový marketing

  Realizace e-mailových kampaní se ukázala jako účinný způsob, jak řídit podnikání, zejména když jsou e-maily personalizovány. Jakmile si definujete cílovou skupinu a získáte souhlas uživatelů s obchodní komunikací, můžete si nastavit plán newsletterů, kterými vaši skupinu oslovíte. Je vhodné vaši skupinu průběžně informovat nejen o vašich obchodních aktivitách, ale nabídnout jí také užitečnou přidanou hodnotu – např. pravidelné tipy, novinky a doporučení z vašeho oboru. Nezapomeňte vždy připojit i nějakou výzvu k akci.

  Marketing sociálních sítí

  Možná dnes nejúčinnější technikou generování potenciálních zákazníků, zejména pokud provozujete online obchod, je marketing na sociálních sítích. V průběhu let zažily tyto platformy obrovský nárůst aktivních uživatelů, z čehož mohou firmy těžit. Pokud už na některé platformě působíte a sdílíte váš obsah, nezapomeňte, kde je to možné, zaměřit se také na cílený remarketing na uživatele, kteří už s vaší firmou a obsahem přišli do kontaktu. Tento způsob je zpravidla efektivnější než neustálé oslovování nových uživatelů.

  Hodnotný informativní obsah

  Kvalita obsahu, který vložíte na svůj web, blog nebo (re)marketingové kampaně, hraje zásadní roli při generování potenciálních zákazníků. Chcete-li přilákat a získat pozornost návštěvníků vašeho webu, musíte jim dát důvod, proč vám zanechat svůj kontakt nebo přímo nakoupit. Kvalitní obsah má schopnost zvýšit také hodnocení vaší firmy ve vyhledávačích a organicky vám tak zlepšit pozici. Neomezujte se jen na sdílení článků a blogpostů. Sdílejte také hodnotné obrázky, infografiky, whitepapery, prezentace, e-boky, návody aj.

  Refferal programy

  Tyto techniky se v průběhu času ukazují jako účinné zejména pro malé a střední podniky. Vytvořte program na doporučování, který by zákazníkům, kteří vaši značku doporučí přátelům a rodině, poskytl určitou odměnu.

  Hostující příspěvky

  Hostující blogování na specializovaných webech se zpětnými odkazy na váš web je další osvědčenou technikou generování potenciálních zákazníků. Přináší na váš web nejen více přesměrovaných kliknutí, ale také pomáhá zvýšit vaši pozici ve vyhledávačích. Ujistěte se, že vaše příspěvky jsou umístěny jen na kvalitních webech.

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com