5 recommendations to get better business opportunities with adaptability

5 doporučení, jak díky přizpůsobivosti získáte lepší obchodní příležitosti

People traditionally assume that successful salespeople are extroverts. However, it turns out that the best sellers are actually ambiverses - those who can adapt to different situations. These people usually make more money, have better relationships with clients and more success.

Ambiverses realize that working with different people often requires a different approach to each situation. Extroverts are often too assertive and ignore the needs and interests of the people they sell to. Ambiverti, on the other hand, are able to suspend and maintain a natural balance in the negotiations. They also tend to focus on listening rather than "pitching", which also suits customers.

Would you like to acquire these skills? Here are some tips:

Explore the virtual world

The sooner you master virtual sales techniques, the faster you will see greater returns. To be more adaptable in business  today means, above all, to combine our current  methods and techniques with the possibilities of online sales, which many customers have become accustomed to very quickly.

Explore the wide range of tools available to impress your customer. Don't just settle for video conferencing tools, you can also try different tools and functions for a more effective presentation or recording meeting notes.

Be a chameleon

It is your responsibility to adapt to the personality of the client you are communicating with. Each of them has a certain dominant personality. If you discover it, you can adapt to it - just like a chameleon to its environment. For example, if the person you're talking to likes to communicate by telling you stories about your weekend, adapt to their needs. This flexibility and adaptability will win people over and set you apart from other vendors.

Customize the sales process for each client

We all have a defined sales process to help us succeed more when we follow it. However, we also need to adapt to our clients' purchasing and decision-making processes, which form the overall "sales process path".
If you are too determined, and only focus on yourself, you will miss emotional signals from clients. However, if you adapt more to them, you can get a client to agree more easily.

Self-awareness will help you identify shortcomings

Self-improvement allows us to focus on our  shortcomings that we notice. But without self-awareness, there is no way to improve. You need to be flexible and aware of what you need to work on as a person. For example, if you are aware that you need to better assess yourself, you also need to adapt to the knowledge that your self-improvement is not just about asking better questions, but also about being able to adapt to other communication styles by listening more.

Learn to surf

Development always brings stages of uncertainty that make room for our decisions. These stages are the same as the waves in the ocean - you know they come repeatedly and never stop. You can either let them hit you, or learn to surf them and be ready the next time they roll in at you.

 

-bb-

  5 doporučení, jak díky přizpůsobivosti získáte lepší obchodní příležitosti

  Lidé tradičně předpokládají, že úspěšní prodejci jsou extroverti. Nicméně se ukazuje, že nejlepší prodejci jsou ve skutečnosti ambiverti – ti, kteří se dokážou přizpůsobit různým situacím. Tito lidé obvykle vydělávají více peněz, mají lepší vztahy s klienty a větší úspěch.

  Ambiverti si uvědomují, že práce s různými lidmi často vyžaduje odlišný přístup pro každou situaci. Extroverti jsou často příliš asertivní a ignorují potřeby a zájmy lidí, kterým prodávají. Ambiverti se naopak dokáží pozastavit a udržet přirozenou rovnováhu v jednání. Mají také větší sklon klást důraz spíše na poslech než na „pitching“, což vyhovuje i zákazníkům.

  Rádi byste si osvojili tyto dovednosti? Zde je pár tipů:

  Prozkoumejte virtuální svět

  Čím dříve si osvojíte techniky virtuálního prodeje, tím rychleji uvidíte větší návratnost. Být adaptabilnější v oblasti obchodu dnes znamená především spojit své dosavadní způsoby a techniky s možnostmi online prodeje, na který si řada zákazníků velmi rychle zvykla.

  Prozkoumejte široké spektrum dostupných nástrojů, které vaše zákazníka ohromí. Nespokojte se pouze s nástroji pro videokonference, vyzkoušet můžete také různé nástroje a funkcionality pro efektivnější prezentaci nebo zaznamenávání poznámek ze schůzky.  

  Buďte chameleonem

  Je vaší odpovědností přizpůsobit se osobnosti klienta, se kterým komunikujete. Každý z nich má určitý dominantní osobnosti. Pokud ji odhalíte, dokážete se jí i přizpůsobit – stejně jako chameleon prostředí. Například pokud osoba, s níž mluvíte, ráda komunikuje tím, že vám vypráví příběhy o svém víkendu, přizpůsobte se její potřebě. Tato flexibilita a přizpůsobivost si daného člověka získá a odliší vás od ostatních prodejců.

  Přizpůsobte prodejní proces klientovi

  Všichni máme definovaný proces prodeje, který nám má pomoci vyhrát více tím, že ho budeme sledovat. Musíme se však také přizpůsobit nákupním a rozhodovacím procesům našich klientů, které tvoří celkovou „cestu prodejního procesu“.

  Pokud budete příliš odhodlaní a budete sledovat pouze váš vnitřní proces, budou vám chybět emocionální signály od klientů. Pokud se však více přizpůsobíte jim, můžete si klienta snáze získat.

  Sebeuvědomění vám pomůže identifikovat nedostatky

  Sebezdokonalování nám umožňuje zaměřit se na ty nedostatky, kterých si u sebe všímáme. Bez sebeuvědomění ale není možnost se zlepšovat. Musíte být flexibilní a vědomi si toho, na čem musíte jako člověk pracovat. Například, pokud jste si vědomi své potřeby lépe se kvalifikovat, musíte se také přizpůsobit poznání, že vaše sebezdokonalování není jen o pokládání lepších otázek, ale je to také o schopnosti přizpůsobit se jiným stylům komunikace. tím, že posloucháte více.

  Naučte se surfovat

  Vývoj nám vždy přináší etapy nejistoty, které dávají prostor pro naše rozhodování. Tyto etapy jsou stejné jako vlny v oceánu – víte, že přijdou opakovaně a nikdy se nezastaví. Můžete je buď nechat, aby vás zasáhly anebo se na nich naučíte surfovat a budete připraveni, až se na vás přivalí.

   

  -bb-

  Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy