4 basic character types of clients (and how to work with them)

4 základní charakterové typy klientů (a jak s nimi pracovat)

Every single business case is individual and it must be dealt with as such. However, when you're choosing which sales template to use, some simplifications might help. Learn to divide prospects into the following four groups and take this into account when dealing with them.

Type no. 1: The client convinced that they are always right

According to Harvard Business Review, these clients are deeply convinced of their abilities and they see any intervention from other people as an obstruction. They are used to making decisions by themselves. If a used car salesman deals with this kind of client, he'd better just hand him the keys, go for a test drive and not speak unless spoken to. With this type of person, you should use a similar kind of presentation, no matter what you're selling.

Type no. 2: The communicative client

Communicative people are usually extroverts who really care about personal relationships. They like talking to people, connecting with them and learning new things from them. They don't like conflict and prefer getting along with everybody. The salesperson's personality is decisive for this type of client. You must get on the same wavelenght in your communication, and your presentation and offer should have a personal touch. Sell yourself and the overall style of the product.

Type no. 3: The „party“ type

Young people are especially among this type of client, mostly those who don't have families and children, but who are already making enough money to afford some luxuries. They like to learn about new things, they like to have perrsonalized products and, above all, they want something unique. This type of person can't feel limited by restrictions; on the contary, you must offer them as much flexibility and personalisation as possible.

Type no. 4: The perfectionist

Some call these people „pedantic“, some just say they're „tidy“. In any case, these are people who like systems and order in everything. You can recognise them easily. They are on time and fulfill your requests without question; however, at the same time, they expect precise and faultless service on your part. You will especially engage these people if you offer them a clear and easily understandable system, order, stability and the assurance that you do whatever you can to take care of your clients.

 

 

 

-mm-

  4 základní charakterové typy klientů (a jak s nimi pracovat)

  Každý jednotlivý případ v obchodě je individuální a je potřeba jej také tak brát. Nicméně při výběru prodejních šablon, které na jednotlivé klienty použijete, určité zjednodušení může pomoci. Naučte se proto dělit potenciální klienty do následujících čtyř skupin a vezměte tento fakt v potaz, až s nimi budete jednat.

  Typ č. 1: Klient přesvědčený o své pravdě

  Podle Harvard Business Review jsou tito zákazníci přesvědčeni o vlastních schopnostech a intervenci ostatních berou pouze jako zdržení. Jsou zvyklí vést a rozhodovat se sami. Pokud prodejce ojetin narazí na tohoto klienta, měl by mu podat klíčky k projížďce vozu a mluvit jenom ve chvíli, kdy je zákazníkem dotázán. Podobný způsob prezentace produktu byste u tohoto typu zákazníka měli zvolit, ať už prodáváte cokoliv.

  Typ č. 2: Komunikativní klient

  Komunikativní lidé jsou většinou extroverti, kteří hodně dají na osobní vztahy. Rádi se baví s lidmi, navazují s nimi vztahy, dozvídají se od nich nové věci. Neradi přichází do konfliktu, nejradši jsou se všemi za dobře. U tohoto typu klienta je naopak osoba prodejce zcela rozhodující. Musíte se se zákazníkem dostat na jednu vlnu v komunikaci a vaše prezentace i nabídka by měly mít určitý osobní ráz. Prodávejte hlavně sebe a celkový styl produktu.

  Typ č. 3: „Party" typ

  Mezi zástupce tohoto typu klientů patří převážně mladí lidé, a to nejčastěji ti, kteří ještě nemají rodiny a děti, ale zároveň již vydělávají tolik, že si mohou dovolit určité výstřelky a luxus. Rádi poznávají nové věci, rádi si produkt uzpůsobují k obrazu svému a nejraději mají unikátní věci. Tento typ zákazníka nesmíte omezovat různými restrikcemi a limity, naopak, musíte nabídnout co možná největší míru flexibility a personalizace.

  Typ č. 4: Precizní klient

  Někdo tyto lidi nazývá „pedanty", někdo pak pouze „prezicními". Jedná se každopádně o lidi, kteří mají rádi systém a pevný řád ve všem. Poznáte je zcela bezpečně. Chodí včas, bez otázek plní všechny požadavky z vaší strany, ale na druhou stranu očekávají přesné a bezchybné služby z vaší strany. Těmto lidem se nejvíce zavděčíte, pokud nabídnete jasný a srozumitelný systém, řád, stabilitu a jistotu perfektního zacházení s klienty.

   

   

  -mm-

   

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review
  Štítky: Prodejní techniky