3 tips for creating safe working conditions for your traders

3 tipy pro vytvoření bezpečných pracovních podmínek pro vaše obchodníky

During this period, the need for distance work may still persist in your company. You may even have your entire staff grounded at home, including fully internal teams and salespeople who depend on customer interaction. Ensure appropriate conditions that respect both the need for contact with clients and other employees, while taking into account the security policies of clients or suppliers.

Define contact points

Position by position, map return to work options and secure locations accordingly. This plan should include steps for conducting necessary face-to-face meetings as well as workarounds that can help keep clients and merchants separate but maintain necessary services.

For merchants who have to visit clients in person, make sure they are equipped with sanitizer products and are adequately trained in safety instructions that meet your company's standards and client requirements.

Set aside extra space in the office

Depending on the level of activity of salespeople in the field, it is advisable to separate their work facilities in the office from other co-workers, if possible. If direct physical separation of people is practically impossible, at least try to set a schedule when the teams will be at the office and when they will work remotely. Some companies are also getting on board with the concept of "hotelling", where jobs are created into temporary workplaces, which are continuously disinfected and allow workers to change. If possible, also move meetings with clients to separate and, if possible, larger conference rooms with appropriate distancing measures.

Rethink sales resources

Consider how you share printed materials, such as brochures or sales notes. Paper is one of the most porous types of material and after handling, it is almost impossible to sterilize it. Remember - good hand hygiene can help, but it cannot eliminate the spread of COVID-19. Instead, create digital versions of your physical prints and allow your salespeople to use, for example, note-taking tablets and other technologies in meetings, instead of paper records.

For textile or product samples, either look for material-specific solvents that can quickly disinfect each piece. Alternatively, if you decide to send samples to individual clients, designate one person in the office to work with these difficult-to-clean items.

 

 

-bb-

  3 tipy pro vytvoření bezpečných pracovních podmínek pro vaše obchodníky

  V tomto období možná i ve vaší firmě stále přetrvává potřeba distanční práce. Možná máte dokonce celou flotilu uzemněnou doma, včetně plně interních týmů a obchodníků, kteří jsou závislí na interakci se zákazníky. Zajistěte vhodné podmínky, které budou respektovat, jak potřebu kontaktu s klienty, tak i s dalšími zaměstnanci a zároveň zohlední bezpečnostní zásady klientů nebo dodavatelů.

  Definujte kontaktní místa

  Pozice podle pozice, zmapujte možnosti návratu do práce a podle toho zajistěte umístění. Tento plán by měl zahrnovat kroky pro realizaci nezbytných osobních schůzek i zástupná řešení, která mohou pomoci udržet klienty i obchodníky odděleně, avšak zachovat potřebný servis.

  U obchodníků, kteří musí docházet za klienty osobně, se ujistěte, že jsou vybaveni hygienickými prostředky a jsou dostatečně proškoleni bezpečnostními pokyny odpovídající normám vaší firmy i požadavkům klienta.

  Vyhraďte extra místo v kanceláři

  V závislosti na stupni aktivity obchodníků v terénu je vhodné dle možností oddělit jejich pracovní zázemí v kanceláři od ostatních spolupracovníků. Pokud je přímé fyzické oddělení lidí v prostoru prakticky nemožné, pokuste se alespoň nastavit určitý časový harmonogram, kdy budou které pracovní týmy fyzicky v kanceláři a kdy budou pracovat na dálku. Nově některé firmy přichází také s koncepci „hotellingu“, kdy z pracovních míst vznikají dočasná pracovní stanoviště, která jsou průběžně desinfikována, a umožňují střídání pracovníků. Pokud je to možné, přesuňte také schůzky s klienty do oddělených a pokud možno větších konferenčních prostor s vhodnými distančními opatřeními.

  Přehodnoťte prodejní prostředky

  Zvažte způsob, jakým sdílíte tištěné materiály, například brožury nebo prodejní listy. Papír je jedním z nejporéznějších druhů materiálu a po manipulaci je téměř nemožné jej sterilizovat. Pamatujte – dobrá hygiena rukou může pomoci, ale nemůže eliminovat šíření COVID-19.  Vytvářejte raději digitální verze svých fyzických výtisků a umožněte vašim obchodníkům, aby mohli na schůzkách používat například tablety pro záznam poznámek a další technologie namísto papírových záznamů.

  U vzorků textilu nebo výrobků buď vyhledejte rozpouštědla specifická pro jednotlivé materiály, které mohou rychle dezinfikovat každý kus. Popřípadě pokud se rozhodnete pro rozesílání vzorků jednotlivým klientům, určete jednu osobu v kanceláři, která bude s těmito obtížně čistitelnými předměty pracovat.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management