Six tips on how to sell anything to anybody

Šest tipů, jak prodat cokoliv komukoliv

Do you what makes great salespeople truly special? They are able to adjust their communication style and their approach to the client so that they can sell more or less anything to any customer. Is it possible to learn this art? Of course! Use the following six tips.

These tips were published by Brian Tracy's blog.

Always focus on what the client will get out of the product.

Your job is not to describe how great your product is. While that may sound strange, the quality of your product is not something that the client is interested in. They are only interested in one thing - how they personally will benefit from your product.

Every potential client has a primary motivation. Find it.

Every client comes to a salesperson with a primary motivation. It's some kind of initial trigger that made the customer interested in the possibility of buying your product in the first place. You need to uncover this reason and make the most of it in your presentation.

Always tailor your offer individually to the customer.

Personalisation rules the world, even in business. Therefore, you shouldn't offer a universal solution; you always have to tailor it to the customer - even if it is a small thing like letting the client choose the colour of the box in which the product is delivered.

Let the client know that they are special and that they are getting exceptional care from you.

We all subconsciously want to feel privileged. Customers will be happy with you if you let them know that they are special, that they deserve exclusive treatment and that this is what receive from you.

Show that you are an expert in the field.

Show the client that you know what you're talking about. Let them know, directly or indirectly, that you are an expert in the field and that they can rely on your opinion.

Don't try to sell, try to help the client.

It's a bit of a paradox: Those who sell the most are those who are selling the least. Don't come across as an overzealous salesman. Instead, be a consultant who tries to help the client, and in doing so, you gain the client's trust.

 

-mm-

  Šest tipů, jak prodat cokoliv komukoliv

  Víte, jak se pozná skutečně dobrý prodejce? Tak, že dovede svůj styl komunikace i přístup ke klientovi vždy upravit tak, že každému zákazníkovi dovede prodat víceméně cokoliv. Je možné se toto umění naučit? Ale jistě! Pomocí následujících šesti tipů.

  Tyto tipy uveřejnil blog Briana Tracyho.

  Vždy se zaměřte na to, co z produktu bude mít klient.

  Vaším úkolem není popsat, jak je váš produkt skvělý. I když to může znít zvláštně, kvalita vašeho produktu není nic, co by klienta zajímalo. Jeho zajímá pouze jediné – a sice jaký bude mít on osobně z vašeho produktu užitek.

  Každý potenciální klient má nějakou primární motivaci. Najděte ji.

  Každý klient za obchodníkem jde s nějakou primární motivací. Jedná se o jakýsi původní spouštěč, který zákazníka donutil se vůbec o možnost nákupu vašeho produktu zajímat. Tento důvod musíte odhalit a maximálně jej v prezentaci vaší nabídky využít.

  Vždy svoji nabídku individuálně upravte na míru zákazníkovi.

  Personalizace vládne světu. I tomu obchodnímu. Nenabízejte proto paušální produkty, ale vždy je upravte na míru zákazníkovi – i kdyby se mělo jednat o nějakou drobnost, jako že necháte klienta vybrat, jakou barvu bude mít krabice, ve které mu bude produkt doručen.

  Dejte klientovi najevo, že je výjimečný a že se mu u vás dostává i výjimečné péče.

  Každý se chceme podvědomě cítit privilegovaně. Zákazníci proto budou u vás spokojeni, pokud jim dáte najevo, že jsou výjimeční, že si zaslouží i exkluzivní zacházení a že právě takového přístupu se jim dostává u vás.

  Ukažte, že jste odborník na slovo vzatý.

  Prokažte před klientem, že víte, o čem mluvíte. Dejte mu přímo nebo nepřímo najevo, že jste expert na slovo vzatý a že se na váš názor může spolehnout.

  Nesnažte se prodávat. Spíše se klientovi snažte pomoct.

  Trochu paradoxní poučka zní: Nejvíce prodávají ti, kteří se snaží prodávat co nejméně. Nebuďte horlivým prodejcem. Spíše buďte konzultantem, který se klientovi snaží pomoc, a díky tomu si získáte zákazníkovu důvěru.

   

  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com
  Štítky: Prodejní techniky