6 interesting financial facts about millennials

6 zajímavých finančních faktů o mileniálech

Millennials are considered financially undisciplined individuals who spend their income on expensive avocado toasts and lattes in cafes. How much of this is really true? Are all millennials like that when it comes to their finances?

1. Slow revenue growth

Millennials lag behind previous generations in terms of income growth and net pay. Data from the Institute of Fiscal Studies show that this is the first time that people aged 30 have earned less than those born ten years earlier. At the same time, however, millennials with a bachelor's or higher degree are doing better than those who do not. Only 10% of millennials with a bachelor's or higher education live with their parents, compared to 20% of high school graduates. It is not only their expensive lifestyle; there are also a combination of several economic factors, such as lower incomes, higher house prices and rising rents.

2. Doubtful financial literacy

British research has found that millennials between the ages of 25 and 34 are more likely to incur debt than other generations. This could come as a surprise to most people, but when it comes to financial literacy, this group also lags behind teenagers and baby boomers. This finding is the result of an experiment where the millennial score in the simulated GCSE financial literacy test was lower than the above-mentioned groups.

It is not the only study that confirms this phenomenon. According to other research, up to two thirds of the millennial generation have no financial education. Almost 49% of British millennials know nothing about the benefits of investing in stocks compared to cash. Given these facts, it is no surprise that more than half of them (55%) do not even have a financial plan.

3. Spending hobby

Barclays research has calculated that the average annual expenditure of a millennial for daily meals, coffee, takeaways, buying clothes, gifts and socializing is £3,312.72. The biggest item is entertainment and socializing. At the same time, they are also more subject to impulsive purchases than other groups. According to the study, up to 95% of millennials admit it, with one in five stating that they buy impulsively every day. However, only 49% of them feel real satisfaction from the purchase.

4. Worried about financial security

Paradoxically, money is also a constant topic of worry and stress for the millennials. A Pockit study found that almost half of them (45%) is worried about debt - even more than those who worry about their jobs or health. Another study reveals that two-thirds of millennials have trouble sleeping because of worries about their financial security.

5. They can save, but not retire

A Revolut survey found that about two-thirds of the millennial population, despite these claims, regularly save at least something. The main reasons are the accumulation of funds to equip their first household (33%) and holidays (30%). Younger millennials are more likely to choose traditional current or savings accounts compared to other options. Only a quarter of millennials invest in stocks or other types of assets.

However, according to another survey, lower earnings and, conversely, higher housing prices are likely to affect millennials in postponing their retirement. They will have to work longer to be able to maintain a certain standard of living.

6. They prefer spending on experiences rather than status

A number of studies also suggest that millennials prefer experiences to material things that confirm their social status and position. A Deloitte survey states that traveling and exploring the world are the main ambitions of the millennials (57%), followed by the desire for higher earnings (52%) and the purchase of one's own property (49%). The shift from materialism to experience has also supported the growth of the experiential economy over the past decade. It is essential to understand that leisure activities include everything from eating through cultural events, drinking in pubs and bars to travel.

 

-bb-

  6 zajímavých finančních faktů o mileniálech

  Mileniálové jsou považováni za finančně nedisciplinované jedince, kteří své příjmy utrácí za drahé avokádové tousty a latté v kavárnách. Kolik z toho je skutečně pravda? Jsou všichni miléniálové takoví, pokud jde o jejich finance?

  1. Pomalý růst příjmů

  Mileniálové zaostávají za svými předcházejícími generacemi, pokud jde o růst příjmů a jejich čistý plat. Data z Ústavu fiskálních studií ukazují, že je to poprvé, kdy lidé ve věku 30 let vydělávají méně než ti, kteří se narodili o deset let dříve. Zároveň však mileniálové s bakalářským nebo vyšším titulem si vedou lépe než ti, kteří titul nemají. Pouze 10 % mileniálů s bakalářským nebo vyšším stupněm vzdělání žije se svými rodiči ve srovnání s 20 % absolventy středních škol. Nejde jen o drahý životní styl této skupiny, ale také o kombinaci několika ekonomických faktorů, jako jsou nižší příjmy, vyšší ceny domů a nárůst nájemného.

  2. Pochybná finanční gramotnost

  Britský výzkum zjistil, že mileniálové ve věku 25 až 34 let si udělají dluhy s vyšší pravděpodobností než zástupci ostatních generací. Pro většinu lidí by to mohlo být překvapení, ale pokud jde o finanční gramotnost, zaostává tato skupina i za teenagery a baby boomers. Tak to alespoň vyplývá z experimentu, kde skóre mileniálů v simulovaném testu finanční gramotnosti GCSE bylo nižší než už zmiňovaných skupin.  

  Není to jediná zpráva, která tento jev potvrzuje. Podle jiného výzkumu až dvě třetiny generace mileniálů nemají žádné finanční vzdělání. Téměř 49 % britských mileniálů neví nic o výhodách investování do akcií ve srovnání s hotovostí. Vzhledem k těmto skutečnostem není žádným překvapením, že více než polovina z nich (55 %) nemá ani žádný finanční plán.

  3. Záliba v utrácení

  Výzkum Barclays spočítal, že průměrná roční útrata mileniála činí 3 312,72 GBP za každodenní stravu, kávu, jídlo s sebou, nákup oblečení, dárky a socializaci. Největší položku činí zábava a socializace. Zároveň se také více než ostatní skupiny podléhají impulzivním nákupům. Podle studie to připouští až 95 % mileniálů, přičemž každý pátý uvádí, že impulzivně nakupuje každý den. Pouze 49 % z nich však cítí skutečné uspokojení z nákupu.

  4. Bojí se o svou finanční jistotu

  Peníze jsou paradoxně také stálým tématem starostí a stresu mileniálů. Studie společnosti Pockit zjistila, že téměř polovina generace (45 %) se obává dluhů – dokonce více než starosti o své zaměstnání nebo zdraví. Jiná studie odhaluje, že dvě třetiny mileniálů má problémy se spánkem kvůli starostem o své finanční zajištění.

  5. Umí něco ušetřit, ale už ne na důchod

  Průzkum společnosti Revolut zjistil, že zhruba dvě třetiny populace mileniálů, navzdory zmíněným tvrzením, pravidelně alespoň něco ušetří. Hlavními důvody jsou akumulace finančních prostředků pro zařízení jejich první domácnosti (33 %) a dovolená (30 %). Mladší mileniálové si s větší pravděpodobností vyberou tradiční běžné nebo spořicí účty ve srovnání s ostatními možnostmi. Pouze čtvrtina mileniálů investuje do akcií nebo jiných druhů aktiv.

  Podle dalšího průzkumu se však nižší výdělky, a naopak vyšší ceny bydlení pravděpodobně podepíší u mileniálů na odkladu jejich odchodu do důchodu. Budou muset pracovat déle, aby byli schopni udržet si určitý standard pro život.

  6. Dávají přednost utrácení za zážitky spíše než za status

  Řada výzkumů také naznačuje, že mileniálové dávají přednost zážitkům před hmotnými věcmi, které by potvrzovaly jejich určitý sociální status a pozici. Průzkum společnosti Deloitte uvádí, že cestování a poznávání světa jsou hlavními ambicemi mileniálů (57 %), následuje touha po vyšším výdělku (52 %) a nákup vlastní nemovitosti (49 %). Posun od materialismu k zážitkům podpořil také růst zážitkové ekonomiky za poslední desetiletí. Je zásadní pochopit, že volnočasové aktivity zahrnují vše od stravování přes kulturní akce, popíjení v hospodách a barech až po zmíněné cestování aj.

   

  -bb-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com